นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์
ประธานกรรมการ

นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์
ประธานกรรมการ


เกิดวันที่ 13 มิ.ย. 2493 อายุ 65 ปี 6 เดือน
ที่อยู่ติดต่อ 15/2 หมู่2 ซอย 41 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 มือถือ 086-979-8888

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประวัติการทำงาน

 • นายแพทย์ใหญ่ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เลขานุการ ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • รองปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • สมาชิกวุฒิสภา
 • กรรมการองค์การเภสัชกรรม (รัฐวิสาหกิจ กระทรวงสาธารณสุข)
 • ผู้จัดการแผนงานยาเสพติด (สสส.)
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
  (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรง เป็นองค์นายก กิตติศักดิ์ องคมนตรีธานิทร์ กรัยวิเชียร เป็นประธาน)
 • เลขาธิการสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ (รร.เอกชน)

ENG Diary 01