รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10
ภายใต้แนวคิด “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ”
ระหว่างวันอังคารที่ 2 - วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

Download PDF

ENG Diary 01