1149 1571 1975 1321 1333 1555 1398 1847 1875 1545 1615 1523 1648 1011 1844 1639 1868 1254 1227 1222 1806 1403 1663 1224 1134 1400 1448 1245 1042 1440 1358 1441 1309 1561 1207 1645 1273 1128 1096 1146 1772 1581 1182 1223 1537 1869 1736 1938 1346 1439 1242 1116 1588 1063 1286 1201 1509 1631 1176 1022 1875 1501 1571 1124 1024 1386 1323 1592 1713 1300 1232 1333 1625 1902 1253 1768 1835 1621 1216 1714 1533 1960 1075 1492 1231 1827 1972 1171 1947 1934 1359 1324 1351 1726 1257 1286 1225 1188 1401 กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม - moralcenter

M2.1.2 01

 

      กรอบแนวคิดหลักที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม (Key concepts) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร สร้างบรรยากาศของความเจริญงอกงาม และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กร ประกอบด้วย 3 แนวคิดหลัก ดังนี้

  1. ปลูกพลังบวก มุ่งเน้นการส่งเสริมวิธีปฏิบัติที่ดีของบุคคลหรือองค์กร หรือคุณค่าที่บุคคลหรือองค์กรยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมคุณธรรม และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง
  2. กระบวนการมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกระบวนการคิด ออกแบบ วางแผน ดำเนินการ สรุปผลและบทเรียนร่วมกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดพลังกลุ่มในการขับเคลื่อนแผนงานและแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรม
  3. ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเล็ก ๆ ในการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดความสำเร็จ และสะสมความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นการเสริมแรงให้ผู้ร่วมสร้างองค์กรมีกำลังใจที่จะขับเคลื่อนแผนงานและแนวทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เกิดระบบระบบการส่งเสริมคุณธรรมที่ยั่งยืน

 

    การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้กำหนดกรอบแนวทางเบื้องต้นที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดหลัก (3 Key Concepts) เพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม ประกอบด้วย กระบวนการ 7 ขั้นตอน หรือ บันได 7 ขั้น สู่การพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม โดยองค์กรสามารถนำกระบวนการส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม 

     (Key Process) 7 ขั้นตอน ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ ที่องค์กรดำเนินการอยู่ โดยแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนั้น หัวใจสำคัญคือ การมุ่งเน้นที่กรอบความคิดหลัก (Key Concepts) ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ