1720 1355 1804 1343 1839 1991 1558 1098 1865 1655 1586 1379 1140 1699 1197 1092 1656 1300 1463 1943 1566 1565 1577 1879 1837 1808 1813 1984 1916 1022 1220 1272 1922 1748 1812 1133 1537 1405 1307 1169 1340 1393 1846 1794 1324 1481 1985 1362 1194 1966 1605 1417 1349 1632 1633 1534 1503 1400 1497 1621 1900 1419 1889 1348 1191 1126 1260 1367 1464 1959 1841 1743 1583 1283 1901 1871 1038 1475 1646 1186 1386 1159 1137 1094 1060 1234 1409 1721 1169 1653 1634 1766 1290 1552 1677 1354 1451 1751 1188 ครั้งที่ 4 ประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: คุณธรรมกับปรากฏการณ์ทางสังคมไทย - moralcenter

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 15.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: คุณธรรมกับปรากฏการณ์ทางสังคมไทย ประกอบไปด้วย

1. เวทีเสวนาวิชาการ: “เจาะประเด็น วิกฤตคุณธรรม เราได้เรียนรู้อะไร” นำเสนอสถานการณ์ด้านคุณธรรมในสังคมไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งในเชิงบวกและลบ พร้อมถอดบทเรียนในมิติด้านคุณธรรมจากมุมมองของนักวิชาการ นักสื่อสารมวลชน บุคคลผู้มีอิทธิพลและเป็นที่รู้จักในสื่อหลักและสื่อออนไลน์ (Influencer) เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต

2. เวทีสร้างแรงบันดาลใจ “คุณคือฮีโร่” เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดี จากบุคคลธรรมดาในสาขาอาชีพต่าง ๆ

3. นิทรรศการปรากฏการณ์คุณธรรมในสังคมไทย เป็นการวิเคราะห์สรุปสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 โดยมี 10 ปรากฎการณ์เด่นที่เกิดขึ้น และเกิดกระทบต่อสังคมทั้งในเชิงบวกและลบ นำเสนอด้วยภาพอินโฟกราฟฟิค โดยลำดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลาที่เกิดขึ้น (Timeline) พร้อมบูทกิจกรรมประเมินความสุขด้วยคุณธรรมความดี (HMI : Happy Moral Index) และแอปพลิเคชันส่งเสริมคุณธรรม Moral Touch

 

 

สรุปประชุมและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

     10 ปรากฏการณ์ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย