A- A A+
  1. กรอบแนวคิด
  2. ข้อมูลวิชาการ
  3. ประกาศเจตนารมณ์
  4. ภาพบรรยากาศ

กรอบคิดและรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ ๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 

หลักการและเหตุผล

 

     คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕) เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝัง ส่งเสริม คุณธรรม สร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีโดยใช้กระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” นำไปสู่สังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและ แบ่งปัน อันส่งผลให้ประเทศชาติ และประชาชนมีความมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา มั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถี วัฒนธรรมไทย และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ ที่เน้นการวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย

 

     สมัชชาคุณธรรม ถือเป็นกระบวนการและเครื่องมือหนึ่งที่สนับสนุนการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายทางสังคม ทุกภาคส่วน โดยเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดทิศทาง และ พัฒนานโยบายด้านคุณธรรม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติรวมถึงการสร้างกระแสรณรงค์ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม และขยายผล การขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์จากงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติตามบริบทของแต่ละองค์กร และพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๕) ประกอบกับการจัดสมัชชาคุณธรรมใน ๔ ภูมิภาค มีข้อเสนอที่สำคัญว่า การขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและทำอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรม ใช้หลักการระเบิดจากข้างใน มีการประกาศเรื่อง คุณธรรมเป็นวาระจังหวัดในทุกจังหวัด

 

     ในปี ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายดำเนินการจัด งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยแนวคิด Sustainability with Moral : New Moral New Normal “คุณธรรมวิถีใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยจัดเวทีรับฟัง ความคิดเห็นและเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ของกลุ่มเครือข่ายทางสังคมจนก่อให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมต่อ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสอดรับกับการแก้ไขปัญหาคุณธรรมของทุกเครือข่ายและแนวทางการแก้ไขปัญหา ในสถานการณ์โควิด-19 ของสังคมไทย จำนวน ๔ ข้อ/เรื่องสำคัญ และนำเสนอผลการจัดงานที่สอดคล้องกับแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๕) ต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และที่ประชุม คณะรัฐมนตรี โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีมติรับทราบรายงานผลการจัดสมัชชาคุณธรรม แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมต่อรัฐบาลและหน่วยงานเชิงนโยบาย และให้หน่วยงานของ รัฐรับข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีสาระสำคัญข้อเสนอเชิง นโยบาย ๔ เรื่อง ดังนี้

๑) ค้นหา สำรวจ และรวบรวมเรื่องราวคุณธรรมความดีของสังคมไทยในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อจัดทำ เป็นบันทึกความดีของสังคมและรวบรวมไว้ให้เป็นข้อมูลสำคัญในหอจดหมายเหตุ

๒) การสนับสนุนส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาคน เครื่องมือ และกลไกของชุมชนให้มีระบบพี่เลี้ยงชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่นให้มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและนำไปสู่โมเดลครอบครัวพลังบวกใน สังคมที่ไร้ความรุนแรง และพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายที่ยั่งยืน ร่วมกับการ พัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์โดยคนท้องถิ่นด้วยทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการเชื่อม โยงกับ เครือข่ายอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นกลไกพี่เลี้ยงระหว่างชุมชน

๓) การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างระบบเครดิตทางสังคม* ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างบรรทัดฐาน ของประเทศ และใช้ข้อมูลเครดิตของบุคคลและองค์กรในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมแห่งความ ซื่อสัตย์มีคุณธรรมมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกลไกการสร้างแรงจูงใจในการทำความ ดีเพื่อยกระดับเครดิตโดยรวมของสังคมให้ดีขึ้น

๔) การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทางสังคมด้วยมิติความดีด้วยการส่งเสริมระบบ เครือข่ายทางสังคมคุณธรรม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันสร้างกลไกการมีส่วนร่วมการ สื่อสารข้อมูลและการเผยแพร่ความสำเร็จของการขับเคลื่อนคุณธรรม โดยมีการบูรณาการการทำงาน ร่วมกันจากทุกภาคส่วนในสังคมให้สามารถขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในรูปแบบวิถีใหม่ได้อย่างยั่งยืน

 

     เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมในระดับพื้นที่จังหวัด ภูมิภาค เกิดการบูรณาการความ ร่วมมือตามบริบทของแต่ละองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม เกิดการนำข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศเจตนารมณ์ของจังหวัดคุณธรรมไปขยายผลในองค์กรและพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิด การพัฒนาองค์ความรู้สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดเชียงราย) ให้เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อน จังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง ๓ ปีและเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณบุคคล/หน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมให้ได้รับการ ยอมรับและมีการขยายผลแนวคิดผลสำเร็จการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจากประสบการณ์สู่สาธารณะ

 

     ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานพื้นที่ปฏิบัติการเชิงคุณธรรมในจังหวัด เชียงรายเป็นปีที่ ๓ เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เกิดจังหวัดคุณธรรมต้นแบบผ่านวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการประสานเชื่อมโยง องค์กรคุณธรรมผ่านการประชุมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับต่างๆ การส่งเสริมกิจกรรมกระบวนการพัฒนา คุณธรรมในพื้นที่ การพัฒนายกระดับวิทยากร องค์กรต้นแบบในการเป็นที่ปรึกษา กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการคงไว้ซึ่ง ความดี สร้างระบบ/มาตรการให้เกิดการขับเคลื่อนต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน และถอดบทเรียนกรณีศึกษาในพื้นที่ต้นแบบ

 

     การจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ ๓ นี้ นับเป็นกระบวนการที่สะท้อนให้ เห็นถึงผลสำเร็จของการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ ก่อให้เกิดการรวมตัวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชม แชร์ เชียร์องค์กร/ชุมชน ต้นแบบจากการขับเคลื่อนใน ๑๓ เครือข่าย เกิดองค์ความรู้การเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายทางสังคม ๑๓ เครือข่ายอย่าง เป็นรูปธรรม และสามารถเผยแพร่ขยายผลแก่จังหวัดอื่นได้ รวมถึงมีการประกาศยกย่องบุคคลผู้มีพฤติกรรมควรค่าแก่ การยกย่อง และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม และขยายผลสู่การปฏิบัติในวงกว้างต่อไป โดยมีการปรับรูปแบบเป็นแบบ Hybrid Online ทั้งแบบออนไลน์และการจริงในพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

 

วัตถุประสงค์การจัดงาน

๑. เพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อน และพัฒนาคุณธรรมในระดับองค์กรและพื้นที่จังหวัด

๒. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –๒๕๖๕) และแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมสู่การปฏิบัติและนำเสนอผลการ ดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเครือข่าย

๓. เพื่อบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมของภาคีสมัชชาคุณธรรม

๔. เพื่อส่งเสริมกระบวนการประกาศยกย่อง บุคคลผู้มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง และองค์กรต้นแบบ ด้านคุณธรรม รวมถึงถอดบทเรียนแนวคิดจากประสบการณ์ สู่ความสำเร็จเผยแพร่ขยายผลในวงกว้าง

 

ชื่องาน

งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “๓ ปีการขับเคลื่อนจังหวัด คุณธรรมเชียงราย : ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัยใส่ใจส่วนรวม”

 

วันและสถานที่จัดงาน

กำหนดจัดงานฯ ๒ วัน ระหว่างวันอังคารที่ ๑๔ – วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ๑๓ เครือข่ายทาง สังคมในจังหวัดเชียงราย

 

ขั้นตอนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม

๑. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทางสังคมภายในจังหวัด หารือและกำหนดแนวทาง ความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณธรรม

๒. ประชุมสร้างความเข้าใจ วางแผน ออกแบบรูปแบบงาน และเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมร่วมกับ ภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย

๓. ดำเนินการค้นหา คัดเลือกบุคคล/องค์กร ต้นแบบด้านคุณธรรมในพื้นที่เพื่อประกาศเกียรติคุณและจัด แสดงผลการดำเนินงาน ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย

๔. วิเคราะห์ผลการดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นข้อมูล นำเข้ากระบวนการสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย

๕. จัดเวทีสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงรายแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๖. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนติดตามมติประกาศเจตนารมณ์ของสมัชชาคุณธรรมสู่การ ปฏิบัติในระดับองค์กร จังหวัด ขยายผลยังภูมิภาคอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป

๗. การติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียนกรณีศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม สังเคราะห์ข้อมูลนำสู่ เวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๒

 

เป้าหมายการจัดงาน

๑. เกิดการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายคุณธรรม และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเชิง นโยบาย หน่วยงานสนับสนุน หน่วยปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดผ่านกระบวนการสมัชชา คุณธรรม

๒. หน่วยงาน องค์กร ภาคส่วนต่างๆ สามารถขับเคลื่อนคุณธรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริม คุณธรรมของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ใช้“กระบวนการสมัชชาคุณธรรม” เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ กรณีศึกษา ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย อย่างกว้างขวางและ สร้างการมีส่วนร่วมร่วมจากทุกภาคส่วน

๔. มีองค์กรเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์(ขยายผลเพิ่มเติม) และหรือร่วมลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อน สังคมคุณธรรม และนำกรอบแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ (จังหวัดคุณธรรมนำร่อง)

๕. นำเสนอผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้รับทราบ และ นำผลการดำเนินงาน กรณีศึกษา องค์ความรู้ ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจากการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัด เชียงรายไปขยายผล/ผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะด้านคุณธรรม

 

รูปแบบภาพรวมการจัดกิจกรรม

เป็นการจัดแบบ Hybrid Online โดยมีระยะเวลาการจัดงาน ๒ วัน โดยเป็นไปตามมาตรการของจังหวัด เชียงราย ที่สอดคล้องตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ประกอบด้วยเนื้อหากิจกรรมดังนี้

๑. ด้านวิชาการ การปาฐกถาพิเศษ การอภิปราย เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ได้แก่

๑) การบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนมติสมัชชาคุณธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

๒) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “๓ ปีชาวเชียงราย ได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม”

๓) การนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ ๑๓ เครือข่าย

๔) พิธีประกาศยกย่องบุคคลผู้มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม

๕) Moral Talk“คนรุ่นใหม่ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัยใส่ใจส่วนรวม” และการแสดง ละครคุณธรรมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย

๖) การประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของผู้แทนหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทุก ภาคส่วน (ขยายผลเพิ่มเติม) และส่งมอบข้อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้าพร้อม)

๗) การลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ สนใจและพร้อมจะดำเนินการ (ถ้าพร้อม)

๘) กิจกรรมอื่นๆ

 

๒. ด้านนิทรรศการ การแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคม จังหวัดเชียงราย ในรูปแบบ“ตลาดนัดคุณธรรม” โดยจัดเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

โซน ๑ แสดงนิทรรศการยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม และชุดความรู้การ ขับเคลื่อนคุณธรรม อาทิ

- สาระสำคัญแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒

- ผลการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กิจกรรม BR ชุมชนท้องถิ่นคุณธรรม

- ข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ดัชนีชี้วัดคุณธรรม ๕ ประการ

- ข้อมูลโมเดล โครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง

- ร่วมสนุกกิจรรมประเมินความสุขด้วยคุณธรรมความดี

- ร่วมสนุกกับกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม และช่องทางสื่อสารศูนย์คุณธรรม

 

     โซน ๒ Hall Of Fame นำเสนอประวัติ ผลงาน แนวคิดของบุคคลผู้มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ของจังหวัดเชียงราย

 

     โซน ๓ องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม ขององค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม ๑๓ เครือข่าย ที่สอดคล้องกับ คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และคุณธรรมเป้าหมายของจังหวัดเชียงราย มุ่งเน้นการนำเสนอ นิทรรศการผลสำเร็จ กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อนชุมชน องค์กรคุณธรรมต้นแบบภายใต้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๕) ขององค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรมในจังหวัด เชียงราย

     

     โซน ๔ ผลิตภัณฑ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารพื้นบ้านล้านนาของภาคีเครือข่าย

ทั้งนี้ นิทรรศการที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม มีรูปแบบเป็นนิทรรศการที่มีชีวิต นำเสนอเนื้อหาและผลการ เปลี่ยนแปลงเชิงรูปธรรมที่โดดเด่นจากการส่งเสริมคุณธรรม วิถีวัฒนธรรมอันดีงามในมิติต่างๆ

 

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน จำนวน ๕๐๐ คน ครอบคลุม ๑๓ เครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเชียงราย ภาคีเครือข่าย คุณธรรมพื้นที่ภาคเหนือ และผู้เข้าร่วมชมผ่านระบบบออนไลน์ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ธุรกิจ เอกชน ศาสนา สื่อมวลชน การศึกษา ประชาสังคม ชุมชน เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้แก่

- ผู้บริหาร/ตัวแทนหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม

- บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร

- เครือข่าย /สมาชิกองค์กรเครือข่าย

- ประชาชนผู้รับประโยชน์ในพื้นที่ของแต่ละองค์กรเครือข่าย

- นักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชนที่สนใจ

 

งบประมาณดำเนินการ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงาน จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย และผู้สนับสนุนการ จัดงาน

 

สถานที่ติดต่อ (ฝ่ายเลขานุการร่วม)

๑. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ ๖๙/๑๖-๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑ – ๒ เว็บไซต์ www.moralcenter.or.th

๒. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ ๐๕๓ ๑๕๐ ๑๖

 

01

02

03

Assembly 2563

 รายงานสรุปสาระสำคัญการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงรายปีที่ ๓

 


      คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕) เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝัง ส่งเสริม คุณธรรม สร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีโดยใช้กระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” นำไปสู่สังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและ แบ่งปัน อันส่งผลให้ประเทศชาติ และประชาชนมีความมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา มั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถี วัฒนธรรมไทย และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฯ ที่เน้นการวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย

 

     สมัชชาคุณธรรม ถือเป็นกระบวนการและเครื่องมือหนึ่งที่สนับสนุนการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายทางสังคม ทุกภาคส่วน โดยเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดทิศทาง และพัฒนานโยบายด้านคุณธรรม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติรวมถึงการสร้างกระแสรณรงค์ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม และขยายผลการขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์จากงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติตามบริบทของ แต่ละองค์กรและพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๕) ประกอบกับการจัดสมัชชาคุณธรรม ใน ๔ ภูมิภาค มีข้อเสนอที่สำคัญว่า การขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและทำ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรม ใช้หลักการระเบิดจากข้างใน มีการ ประกาศเรื่องคุณธรรมเป็นวาระจังหวัดในทุกจังหวัด

 

     ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานพื้นที่ปฏิบัติการเชิงคุณธรรมใน จังหวัดเชียงรายเป็นปีที่ ๓ เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เกิดจังหวัดคุณธรรมต้นแบบผ่านวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการประสาน เชื่อมโยงองค์กรคุณธรรมผ่านการประชุมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับต่างๆ การส่งเสริมกิจกรรม กระบวนการพัฒนาคุณธรรมในพื้นที่ การพัฒนายกระดับวิทยากร องค์กรต้นแบบในการเป็นที่ปรึกษา กระตุ้นให้เกิด แรงจูงใจในการคงไว้ซึ่งความดี สร้างระบบ/มาตรการให้เกิดการขับเคลื่อนต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน และถอดบทเรียน กรณีศึกษาในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมในระดับพื้นที่จังหวัด ภูมิภาค เกิด การบูรณาการความร่วมมือตามบริบทของแต่ละองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม เกิดการนำข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศเจตนารมณ์ของจังหวัดคุณธรรมไปขยายผลในองค์กรและพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดการพัฒนาองค์ความรู้สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดเชียงราย) ให้เป็นไปตาม แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง ๓ ปีและเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณบุคคล/หน่วยงานต้นแบบ ด้านคุณธรรมให้ได้รับการยอมรับและมีการขยายผลแนวคิดผลสำเร็จการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจากประสบการณ์สู่ สาธารณะ

 

     การจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ ๓ นับเป็นกระบวนการที่สะท้อนให้เห็นถึง ผลสำเร็จของการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ ก่อให้เกิดการรวมตัวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชม แชร์ เชียร์องค์กร/ชุมชน ต้นแบบจากการขับเคลื่อนใน ๑๓ เครือข่าย เกิดองค์ความรู้การเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายทางสังคม ๑๓ เครือข่าย อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเผยแพร่ขยายผลแก่จังหวัดอื่นได้ รวมถึงมีการประกาศยกย่องบุคคลผู้มีพฤติกรรมควร ค่าแก่การยกย่อง และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม และขยายผลสู่การปฏิบัติในวงกว้างต่อไป โดยมีการปรับรูปแบบ เป็นแบบ Hybrid Online ทั้งแบบออนไลน์และการจริงในพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการของศูนย์บริหาร สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย โดย จัดภายใต้แนวคิด “3 ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย : ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัยใส่ใจ ส่วนรวม” ในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ“การขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์ คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที “3 ปีชาวเชียงรายได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัด คุณธรรม” และการนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ 13 เครือข่าย การจัดแสดงนิทรรศการการส่งเสริม คุณธรรม “ตลาดนัดคุณธรรม” ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า ๔๐ บูธ จาก ๘๔ หน่วยงาน

 

     ในงานมีการนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภาพรวม 3 ปี และทิศทางการขับเคลื่อนระยะ ต่อไปของจังหวัดเชียงราย พร้อมส่งมอบมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายต่อนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย และส่งมอบข้อเสนอต่อ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้แทน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ มีการประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงรายขององค์กรขยาย ผลจำนวน 58 องค์กร มีกิจกรรมประกาศยกย่อง เชิดชู บุคคลผู้มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง ชุมชนต้นแบบและ องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมในจังหวัดเชียงราย และจัดทำหอเกียรติยศ (Hall of fame) ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ครอบคลุมทั้ง 13 เครือข่ายทางสังคม โดยมีบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้ารับรางวัลจำนวน 32 ราย ชุมชนต้นแบบ ด้านคุณธรรม 3 แห่ง องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม จำนวน 42 แห่ง มีองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดงานทั้งสิ้น ๙๕ หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๑,๐๗๗ คน

 

     ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัด เชียงราย ข้อเสนอเชิงนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละเครือข่ายในอนาคต ได้รับองค์ความรู้จาก การบรรยาย นำเสนอองค์ความรู้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายคุณธรรมที่ปฏิบัติจริงจนประสบ ผลสำเร็จจากการรับชมในพื้นที่จริงและผ่านระบบออนไลน์ และได้มีโอกาสเรียนรู้รับชมนิทรรศการออนไลน์จังหวัด คุณธรรมนำร่อง ที่สำคัญได้ร่วมแสดงพลังขับเคลื่อนให้เกิดเชียงรายเมืองคุณธรรมผ่านมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัด เชียงรายและข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อสร้างเชียงรายให้เป็นสังคมคุณธรรมผ่านคุณธรรมเป้าหมาย ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม โดยทุกหน่วยงานต่างมุ่งมั่นและมีพลังอย่างเข้มแข็งที่จะทำให้จังหวัดเชียงรายเป็น จังหวัดคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ภายในงานทั้งสองวันมีการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบแอพลิเคชั่น Zoom และ ผ่านทางเฟสบุ๊คเพจ ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand มีสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานกว่า ๑๐ สื่อ และมีผู้เข้าร่วมชมงานทั่วไป เข้าถึงกิจกรรมจำนวน ๘,๑๙๓ คน มี และร่วมแสดง ความรู้สึก ความคิดเห็น และการแชร์ จำนวน ๕๕๖ ครั้ง และมีการแชร์กิจกรรม จำนวน ๑๕๐ ยอดแชร์ (ข้อมูล ณ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕)

 

ภายในงานมีมติและข้อเสนอต่อการขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรมในระยะต่อไป ดังนี้ มติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ ๓

๑. ร่วมกันถักทอการทำงานเป็นเครือข่ายที่มีพลัง ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมเสริมพลังกันและกัน เพื่อ เป็นหุ้นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพคนในจังหวัด ให้มีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูเพิ่มขึ้น

๒. ร่วมกันส่งเสริมยกระดับองค์กร ชุมชนของตนเอง ให้มีขีดความสามารถในการเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมที่ ครอบคลุม หลากหลายมากขึ้น เพื่อขยายผลต่อหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกจังหวัด

๓. ร่วมกันส่งเสริมและให้คุณค่าต่อการทำความดี ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับบริบทตนเอง ทั้งการชื่นชมยก ย่อง เชิดชูเกียรติ การให้รางวัลต่อการทำความดี การสร้างแรงจูงใจในการทำความดี การตอบแทนความดี ที่ หลากหลายต่อเนื่อง

๔. ร่วมกันเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชน ในทุกกลุ่มทั้งในและนอกระบบ ได้เพิ่มโอกาสแสดงออกทางสังคม และเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาจิตสำนึกพลเมือง การต่อต้านการทุจริตและดำรงรักษาวิถีวัฒนธรรมอันดี งามของชาวเชียงราย ให้เพิ่มมากขึ้น

 

ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐและส่วนราชการในจังหวัด

๑. ให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดเชียงราย (ในฐานะที่เป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบที่ โดดเด่น) เป็นวาระของจังหวัด โดยให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายและสำนักงานจังหวัดเชียงราย จัดทำ แผนงาน โครงการ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและ สนับสนุนการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนที่ต่อเนื่อง

๒. ให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดเชียงรายให้เป็นศูนย์กลางเพื่อเชื่อมโยงและ บริหารจัดการเครือข่ายคุณธรรมในจังหวัดที่เป็นเอกภาพ มีบทบาทสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกัน ต่อเนื่อง เป็นศูนย์ประสานงานกับภาคีพัฒนาภายนอก รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมในจังหวัด โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันทางวิชาการในจังหวัด โดยมีผู้แทนเครือข่าย ทั้ง ๑๓ เครือข่ายในจังหวัด เป็นกลไกทำงาน

๓. ให้หน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนสร้างการรับรู้ สื่อสาร รณรงค์ และขยายวงเครือข่ายคุณธรรมให้กว้างขวาง ขึ้น ด้วยสื่อต่างๆ รวมถึงสื่อพื้นบ้านให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกพื้นที่

๔. ให้หน่วยงานภาครัฐส่งเสริม สนับสนุนการยกย่อง เชิดชูบุคคล องค์กรต้นแบบที่ดี ให้เป็นที่รู้จักและเป็น แบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ต่อไป ให้แพร่หลาย โดยจัดทำเป็น Hall of Fame ของจังหวัดด้านความดี ในระยะต่อไป

 

ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

๑. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ให้มีขีดความสามารถในการ เผยแพร่และขยายผล หรือเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆ และหน่วยงานภายนอก

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันสร้างกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรม โดย การบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคม ให้สามารถขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

กระบวนการสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายปีที่๓ ได้ส่งผลให้องค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดเชียงราย รวมพลังร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมด้วยการระเบิดจากข้างใน โดยต่างแสดงพลังความร่วมมือทั้งพลังกาย พลัง ใจ พลังปัญญาระดมทรัพยากรภายในองค์กรมาร่วมชม แชร์ ช่วย เชื่อมร้อยความดีให้เป็นภาพความสำเร็จเดียวกัน แต่ละเครือข่ายได้ต่อยอดการทำงานจากต้นทุนเดิมในพื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความ ยั่งยืนในการเป็นจังหวัดคุณธรรม ทุกภาคส่วนต่างมุ่งสู่เป้าหมาย “เชียงรายเมืองคุณธรรม ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” โดยรวมพลังองค์กรคนดีมีการพัฒนาศักยภาพแกนนำผ่านการอบรมวิทยากร ส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาศักยภาพองค์กรต้นแบบสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม” (ภาคเหนือ) ให้เกิดการปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม และต่างมุ่งมั่นที่จะนำแผนของแต่ละเครือข่ายเข้าสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด พร้อมสร้างกลไกการติดตาม ประเมินผล รวมถึงได้มีการถอดบทเรียนเป็นองค์ความรู้ และนำผลงานมาชื่นชม แชร์ โชว์ เชื่อมเรื่องดีในเวทีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการก้าวเข้าสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบในปีที่ ๓ ที่เพรียบพร้อมด้วยตัวอย่างชุมชน / องค์กรคุณธรรมต้นแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีเครื่องมือในการขยายผลและเป็นตัวแบบให้สังคมอย่างเข้มแข็งยั่งยืน ต่อไป

 


 

  • รวมเล่มรายงานผลการจัดสมัชชาคุณธรรมเชียงราย 2563
PDF

 

 

  • ประกาศเจตนามรณ์ ผวจ. ศคธ. วธจ.เชียงราย
PDF
  • มติและข้อเสนอสมัชชาคุณธรรมจังหวัด (ฉบับ final)
PDF
  • รวมไฟล์ประกาศเจตนารมณ์ 58 หน่วย
PDF