as2561

 


 กำหนดการ1  กรอบแนวคด        
Download เอกสาร Video Clip   ภาพบรรยากาศงาน    

 

 

 

Update:  11/6/61

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

เวลา กิจกรรม
๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง
๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๐ น.

vนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มาถึงบริเวณงาน คณะกรรมการจัดงานฯ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ผู้บริหารองค์กรภาคีร่วมจัดฯ ให้การต้อนรับ

vนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดกรวยถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ชมนิทรรศการโซนนิทรรศการทำดีตามรอยพ่อสานต่อที่พ่อทำ และวาดภาพ “พระมหาชนก” ร่วมกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาทอง ศิลปินแห่งชาติ

๐๙.๔๐ - ๑๑.๐๐น.

หอประชุมใหญ่

พิธีเปิด
vวิดีทัศน์สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย

vรายงานการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙

         โดย นายอดิศักดิ์   ภาณุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม  

               ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙

vมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณธรรม   
   โดย นายวีระ   โรจน์พจนรัตน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

vกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ “คุณธรรมนำการพัฒนาประเทศ”

   โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

vรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้แทนภาคีเครือข่าย กรรมการจัดงานฯ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐น.

ลานนิทรรศการ

vรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมนิทรรศการ
“ตลาดนัดคุณธรรม”

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐น.

หอประชุมใหญ่

“เปิดใจจิตอาสาเพื่อสังคม”

โดย นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์  

       แพทย์หญิง ลลนา ก้องธรนินทร์

ผู้ดำเนินรายการโดย  นางมยุรา เศวตศิลาพิธีกรและนักแสดง

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๕ น.

ถอดบทเรียนบุคคลคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดี สู่สังคม”
   โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ บุญชอบ พงษ์พาณิชย์   บุคคลผู้ได้รับรางวัลบุคคลคุณธรรม

       นางสาวสุกานดา สุริยะรังษี   บุคคลผู้ได้รับรางวัลบุคคลคุณธรรม

ดำเนินรายการโดย นายยงจิรายุ   อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

๑๓.๔๕ - ๑๔.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การขับเคลื่อนคุณธรรม “ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดี สังคมดี”

ห้องย่อย ๑

(หอประชุมใหญ่)

ความพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • สุนทรพจน์ของเยาวชน
 • เวทีเสวนา : ความพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

-    วิถีพอเพียงของคนเมือง : นายนคร ลิมปคุปตถาวร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก

-    วิถีพอเพียงขององค์กรธุรกิจ: นายวัชรมงคล เบญจธนฉัตร์ ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด

-    วิถีพอเพียงของคนรุ่นใหม่ : นายสุบรรณรัตน์ ผัดผล รองประธานกรรมการ บริษัท รวยบุญกรุ๊ป จำกัด

ดำเนินรายการโดย นางสาวจิรา บุญประสพ Creative Director และผู้ก่อตั้ง บริษัท พอดี ครีเอทีฟ

 • การแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมพอเพียงของสังคมไทย   โดย ทีมวิชาการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติฯ
ห้องย่อย ๒
(หอประชุมเล็ก)

วินัยประชาชนสะท้อนวินัยชาติ

 • สุนทรพจน์ของเยาวชน
 • เวทีเสวนา “วินัยประชาชนสะท้อนวินัยชาติ”

-       คนไทยขาดวินัยจริงหรือ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์
ศรีจันทราพันธุ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-       ต้นแบบเมืองแห่งความปลอดภัย : นายสุรพล เธียรสูตร
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน จังหวัดน่าน

-       การสร้างสำนึกวินัยจราจร : นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม
ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ

-       การปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ : นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ (โครงการธนาคารขยะ)

ดำเนินรายการ โดย นายประพจน์ ภู่ทองคำ ผู้ดำเนินรายการวิทยุโทรทัศน์

 • การแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างวินัยของสังคมไทย

     โดย ทีมวิชาการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติฯ

ห้องย่อย ๓
(ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์)

ร่วมสร้างสังคมสุจริต

 • สุนทรพจน์ของเยาวชน
 • เวทีเสวนา “สังคมสุจริต ต้องมีคนดีที่กล้า”

-          คนดีที่กล้า : นางสาวปณิดา ยศปัญญา นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

-          คนดีที่กล้า : นางสาวณัฏกานต์ หมื่นพล อดีตลูกจ้างของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น

-        ธุรกิจสุจริต : นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัท
ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

-          ท้องถิ่นสุจริต : นางสาวสวนา ลีนะกุล ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี

ดำเนินรายการ โดย : นายสมโภชน์ โตรักษา รองผู้จัดการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗

 • การแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมด้านสุจริตของสังคมไทย   โดย ทีมวิชาการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติฯ
ห้องย่อย ๔
(ห้องประชุม ๑)

จิตอาสาสู่จิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 • สุนทรพจน์ของเยาวชน
 • เวทีเสวนา “จิตอาสาสู่จิตสาธารณะ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม”

-            การสร้างสำนึกจิตอาสา จิตสาธารณะ : ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถผู้อำนวยการร่วมธนาคารจิตอาสาพลังแผ่นดิน

-            การบริหารจัดการจิตอาสาเชิงระบบ : นายแพทย์ พลเดช
ปิ่นประทีป ผู้ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาประชารัฐ

-            การสร้างปฏิบัติการจิตอาสา : นางจารุวรรณ ชาญเดช
รองผู้อำนวยการกองทุนเวลาเพื่อสังคม

-            แท็กซี่อาสา : นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ

     ผู้ดำเนินรายการ : นายจรงศักดิ์ รองเดช ผู้ก่อตั้งบริษัท คิดดี มุ่งทำดี ผู้ผลิตรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง

 • แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมด้านจิตอาสา
  สู่จิตสาธารณะของสังคมไทย

โดย ทีมวิชาการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติฯ

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เวลา กิจกรรม
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสารเพิ่มเติม
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. การแสดงโปงลางของเยาวชนโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

(๑ ชม.)

ผนึกกำลังขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรม จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

   โดย  นายสุวพันธุ์   ตันยุวรรธนะ

           รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

          ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์
           ประธานอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑

ดำเนินรายการโดย ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ประกาศข่าวและบรรณาธิการข่าวอาเซียนสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๕ – ๑๒.๑๕ น.

( ๒ ชั่วโมง)

บทเรียนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและทิศทางในอนาคต

ห้องย่อย ๑

(หอประชุมใหญ่)

องค์กรคุณธรรม : สถานศึกษา สถานพยาบาล และธุรกิจ

   - สถานศึกษาคุณธรรม : นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวง

       ศึกษาธิการ
     - กระทรวงคุณธรรม : นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

      - โรงพยาบาลคุณธรรม : ผศ.(พิเศษ) นพ.สวรรค์ ขวัญใจพาณิช

       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี

     - การส่งเสริมธุรกิจคุณธรรม :นายพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการต่อต้าน

       คอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย

ดำเนินรายการโดย นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 • แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

       โดย ทีมวิชาการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติฯ

ห้องย่อย ๒

(หอประชุมเล็ก)

ครอบครัวและชุมชนคุณธรรม

       - นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

         กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

       - นายธนากร คมกฤส กรรมการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

       - นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมชุมชนคุณธรรม กรมการศาสนา
       - นายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานเครือข่ายความสุขชุมชน ผู้ก่อตั้ง

         ธนาคารความดี ชุมชนหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี

     ดำเนินรายการโดย นายอรรทิตย์ฌาน คูหาเรืองรอง พิธีกรรายการกะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

 • แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนครอบครัวและชุมชนคุณธรรม

โดย ทีมวิชาการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติฯ

ห้องย่อย ๓

(ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์)

ท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

     -   นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
     -   นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
     - นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

         จังหวัดเชียงใหม่

     - นายสุรินทร์ ตำหนิงาม ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัดราชบุรี

ดำเนินรายการโดย นางสาวกัญญ์ณาณัฎฐ์ ภาธรสืบนุกูล พิธีกรสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

 • แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่

โดย ทีมวิชาการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติฯ

๑๒.๑๕- ๑๓.๑๕ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๑๕- ๑๔.๐๐ น.

สรุปสาระสำคัญจากการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙

    โดย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙

๑๔.๐๐ น. ประธานพิธีปิด รองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม ) เดินทางถึงบริเวณงาน

๑๔.๐๐ –๑๕.๐๐ น.

พิธีปิด
 • รายงานผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ และข้อเสนอการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย โดย ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 • ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
 • ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ส่งมอบข้อเสนอการขับเคลื่อนคุณธรรม ให้แก่ รองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ   เครืองาม )
 • รองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม) รับมอบข้อเสนอและกล่าวปิดงาน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมENG Diary 01