A- A A+

 สมัชชาครั้งที่ 10


 กำหนดการ1  กรอบแนวคด  Re Online  ภาพบรรยากาศงาน
(ร่าง) กำหนดการงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐  (Update 22/06/62)

  1. วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
  2. วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
  3. นิทรรศการ
  4. สื่อประชาสัมพันธ์
  5. สรุปผลการจัดงาน
  6. รายชื่อองค์กรร่วมจัดงาน
  7. ประกาศเจตนารมณ์และข้อเสนอ
  8. การประเมินผลการจัดงาน
  9. กรอบแนวคิด

เวลา /สถานที่

กิจกรรม

๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.

ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง

การแสดงของเด็กและเยาวชน ชุด “ดวงอาทิตย์”

  โดย เครือข่ายแผ่นดินไพร

๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๐ น.
(หอประชุมใหญ่)

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

      โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม       

๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ น.

(หอประชุมใหญ่)

นำเสนอ “๑ ทศวรรษ บทเรียนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม”

     โดย นายอดิศักดิ์  ภาณุพงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม

                                        ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐น.
(หอประชุมใหญ่)

 

เวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย

เพื่อจัดทำประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  ครั้งที่ ๑๐

v นำเสนอร่างแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ของผู้แทนเครือข่าย ๖ เครือข่าย

และนำเสนอผลการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค

v อภิปรายและรับฟังความคิดเห็นภาพรวมจากผู้เข้าร่วมประชุม

v สรุปแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือข่าย (ร่าง) ประกาศเจตนารมณ์

และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดย  ทีมวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดล และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานฯ

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

(ห้องย่อยตามกลุ่มเครือข่าย)

 

ชม แชร์ เชียร์ เสริมสร้างคุณธรรมความดีของภาคีเครือข่าย

(เป็นการนำเสนอกรณีศึกษา/การแสดงพลัง/การโชว์ผลงาน/

รูปแบบอื่นๆ ตามที่เครือข่ายออกแบบร่วมกัน)

ห้องย่อย ๑

(หอประชุมใหญ่)

เครือข่ายภาครัฐ การขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายองค์กรภาครัฐ 

ประเด็น “ต้นแบบองค์กรภาครัฐยุคใหม่ ใส่ใจคุณธรรม”

นำเสนอภาพรวม ๓ ปีการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

  โดย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

เสวนาแลกเปลี่ยนกรณีศึกษา “ภาครัฐยุคใหม่ ใส่ใจคุณธรรม : วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ”

o องค์กรต้นแบบ ระดับตำบล :

นายธำรงค์ ชำนิจศิลป์ ปลัดเทศบาลตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

o องค์กรต้นแบบ ระดับกรม:

ผู้แทนการประปานครหลวง

o องค์กรต้นแบบ ระดับกรม :

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ

อธิบดีกรมการศาสนา

o องค์กรต้นแบบ ระดับจังหวัด :

นางฉัตรพร ราฏร์ดุษดี

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร,เพชรบุรี

ดำเนินรายการโดย

          นายยงจิรายุ อุปเสน

         ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ห้องย่อย ๒

(ห้องประชุม ๑)

เครือข่ายองค์กรธุรกิจ  ประเด็น “ทิศทางธุรกิจกับการสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม”

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น“ทิศทางธุรกิจกับการสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม”

o  คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร

ประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย

o  นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร   สสส.

o  ดร.อัสนียา  สุวรรณศิริกุล

ที่ปรึกษากรรมการบริหาร บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

o  นายอนันต์ เปี่ยมมนัสธรรม

        ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาทุนมนุษย์และองค์การ

        บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)   

ดำเนินการโดย

         นายนันทพล วิชัยดิษฐ

         ผู้บริหารอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ห้องย่อย ๓

(ห้องนิทรรศการเคลื่อนที่)

เครือข่ายองค์กรการศึกษา ประเด็น “ต้นแบบเสริมสร้างวินัย ในสถานศึกษา”

นำเสนอกรณีศึกษา “ต้นแบบเสริมสร้างวินัย ในสถานศึกษา”

         o  กระบวนการส่งเสริมวินัยจราจร :

         นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

         o  ลด ละเลิก ทะเลาะวิวาท :

         นายอานุภาพ ตรีชยานนท์

         หัวหน้ากิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค

         o  สุจริตรับผิดชอบ :

         นายสุรพล มุสิกพันธ์

         ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นบากราษฏร์บำรุง จังหวัดตรัง

         o  สร้างวินัย จากขยะ :  

         นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล

         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

         นายชัยยา บัวหอม

         ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

 ดำเนินการโดย 

                 นายสมโภชน์ โตรักษา

                 รองผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 HD

ห้องย่อย ๔
(หอประชุมเล็ก)

เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน
ประเด็น “รู้เท่าทันสื่อรับมือข่าวลวง (
Fake News) พักก่อนโพสต์”

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “วินัยกับครอบครัว”  (เวลา ๑ ชม.)

o  คุณนิธิภัทร์ เอื้อวัฒนสกุล

    ผู้จัดละครวัยแสบ สาแหรกขาด ๒

o  นักแสดง จากละคร “วัยแสบ สาแหรกขาด”*

o  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี 

    ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และกุมารเวชผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน

ดำเนินรายการ โดย นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ พิธีกรรายการ Glow up

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รู้เท่าทันสื่อ รับมือข่าวลวง (Fake News) พักก่อนโพสต์” (เวลา ๑ ชม.)

o  นายเฌอศานต์ ศรีสัจจัง

    ผู้ดำเนินรายการ รู้เท่ารู้ทัน

    องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)

o  นายพีรพล อนุตรโสตถิ์

    หัวหน้าทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท (ช่อง ๙)

o  นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์

    ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์*

o  นายวสันต์ ภัยหลีกลี้*

    ผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์

ดำเนินรายการโดย  

                 นางสาวกัญญ์ณาณัฎฐ์ ภาธรสืบนุกูล

                 ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ NBT

ห้องย่อย ๕
(ห้องประชุม ๒)

เครือข่ายองค์กรศาสนา ประเด็นศาสนากับกระบวนการสร้างพฤติกรรม
ด้านวินัย

·     เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “งามจากภายในด้วยการสร้างวินัยในตนเอง”

o  วิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างวินัยและสุขภาวะของสังคม :

    นางสาวพรทิพย์ ฝนหว่านไฟ

    ผู้ประสานงานมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา 

o  วินัยกับการเคารพหัวใจตนเอง :

    นางพนิดา มาสกุล

    ผู้ประสานงานโครงการครอบครัวแห่งสติ เสถียรธรรมสถาน

o  การสร้างวินัยด้วยสัมมาสติ :

    พระมนตร์ธัช อธิปญฺโญ

    กรรมการมูลนิธิอานาปานสติภาวนาเพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาวะ 

o  การฝึกสติด้วยศาสนวินัย :

    นายมูฮัมหมัดเฟาซี แยนา

    ประธานฝ่ายการศึกษาและสารสนเทศ มูลนิธิสภายุวมุสลิมโลกฯ

o  สร้างวินัยในหัวใจมนุษยชาติ :

    นางสาววรินทร เหมะ

    เลขานุการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์

o  ปลูกปัญญา ปลูกวินัยในใจเยาวชน :

    นางสาวกมเลศ กุมารี

    รองเลขานุการสมาคมฮินดูสมาซ

o  บำเพ็ญสามัคคีอย่างมีวินัย :

    ผู้แทนสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย*

    แลกเปลี่ยนและอภิปราย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ดำเนินรายการโดย

         นายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง

         ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ห้องย่อย ๖
(ลานกิจกรรมโซนเครือข่าย

ประชาสังคม ชุมชนฯ)

เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน  

·    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านนิทรรศการมีชีวิต ประเด็น “วิถีชีวิตไทย สร้างวินัยคนในชาติ”  

นำเสนอพื้นที่จำลองวิถีชีวิต ในรูปแบบ ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ศาสนสถาน

และมิติครอบครัว เด็ก เยาวชน และหน่วยงานส่งเสริมในพื้นที่ อาทิ

-  เครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมด้วยธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี :

         นายสนอง เป้าชุมแสง ผู้ใหญ่บ้านหนองเต็ง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

-  ต้นแบบชุมชนเมืองบวรสร้างสุข สานสามัคคีมีวินัย:

         นางรุจิรัตน์ หาญรวีกุลนันท์ ประธานชุมชนราชทรัพย์ กรุงเทพมหานคร

-  การเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา :

         นายสุรพัศน์โยธิน บูรณานนท์ นายกสมาคมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาคตะวันออก 

-  การสะสมเวลาแห่งความดีอย่างมีวินัย:

         นางจารุวรรณ ชาญเดช  ประธานฝ่ายกิจกรรม โครงการกองทุนเวลาเพื่อสังคม

-  เยาวชนกล้าแผ่นดิน รักดีมีวินัย :

         พระครูสังฆบริรักษ์เอกรัฐ อภิรกฺโข ประธานเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม

-  การสร้างวินัยพลเมือง สร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน :

         นางสุทิน ศิรินคร ผู้จัดการโครงการต่อยอดและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน มูลนิธิสยามกัมมาจล

แลกเปลี่ยนและอภิปราย โดย 

         o  รองศาสตราจารย์ ปาริชาติ วลัยเสถียร

             กรรมการประจำวิทยาลัย พัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         o  นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ  

             ประธานมูลนิธิสืบสานล้านนา

         o  นางศรีศักดิ์ ไทยอารี

             ผู้อำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

         o  นายศิวโรฒ  จิตนิยม 

             ประธานเครือข่ายความสุขชุมชน 

ดำเนินรายการโดย

             นายประพจน์ ภู่ทองคำ   ผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์

 

ห้องย่อย ๗

(ห้องกองอำนวยการร่วม)

ผลสำเร็จการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระดับกระทรวง

นำเสนอกรณีศึกษา โดย

·      *นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

·      ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์

·      ผู้แทนกระทรวงการคลัง

·      ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

·      พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยกระดับการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ระดับกระทรวงในระยะต่อไป            

เวลา / สถานที่

กิจกรรม

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียนรับเอกสารเพิ่มเติม

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

การแสดงของภาคีเครือข่าย

-        การแสดงวงโปงลางร่มจิกออนซอนชุมชนคุณธรรมวัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร

๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.
(หอประชุมใหญ่)

 

พิธีเปิด

·  วิดีทัศน์รายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

·  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและประธานในพิธี

   โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม        

·      กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ

          โดย  นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์  ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

·      มอบประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง ปี ๒๕๖๒ : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

           โดย  *รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

·      กล่าวเปิดงาน

           โดย  *รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

·    การแสดงพลังขององค์กรภาคีร่วมจัด และศิลปินดารา

·      ประธานในพิธี และผู้แทนองค์กรภาคีร่วมจัด ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๐.๑๕ – ๑๑.๐๐ น.
(หอประชุมใหญ่)

ปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนคุณธรรมสู่ชุมชน”

    โดย พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
(หอประชุมใหญ่)

 

เวทีนำเสนอทิศทางข้างหน้า การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของภาคีเครือข่าย

    โดย ผู้แทนแต่ละเครือข่าย ๖ กลุ่มเครือข่าย และผู้แทนเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม ๔ ภูมิภาค

·      ผู้แทนเครือข่ายภาครัฐ  :

       นายชนะกิจ คชชี ผู้อำนวยการกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการคุณธรรมแห่งชาติ  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

·      ผู้แทนเครือข่ายองค์กรธุรกิจ :

       นายจรูญ ศิริสรณ์ กรรมการบริหาร บริษัทริกิ การ์เม้นส์ จำกัด

·      ผู้แทนเครือข่ายองค์กรการศึกษา :

       นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จ.ฉะเชิงเทรา

·      ผู้แทนเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน :

       นายสุรพัศน์โยธิน บูรณานนท์ นายกสมาคมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาคตะวันออก  

·      เครือข่ายองค์กรศาสนา :

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียร วิพรมหา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

·      เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน :

       นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย   

·      เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ :

       ผู้แทนจังหวัดสุโขทัย

·      เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :

       ผู้แทนจังหวัดอุดรธานี

·      เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ :

       ผู้แทนจังหวัดนครศรีธรรมราช

·      เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง :

       ผู้แทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

อภิปรายและรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรภาคีร่วมจัดและผู้เข้าร่วมงานภาคส่วนต่างๆ

    โดย ทีมวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดล และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานฯ

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
(หอประชุมใหญ่)

เวทีผู้สร้างแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ”

·      นายโชคทวี พรหมรัตน์  ผู้​ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติ​ไทย​ชุด​เอเชียนคัพ

·      นายณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์  พิธีกรและผู้ประกาศข่าว

·      นายศุภสิทธิ์ ชินวินิจกุล นักแสดง สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗

๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๐ น.

ประธานพิธีปิด รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เดินทางถึงบริเวณงาน

เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐  สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อปวงประชา บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่

๑๔.๑๐ – ๑๕.๐๐ น.

(หอประชุมใหญ่)

 

พิธีปิด

·     รายงานผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ และข้อเสนอการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย 

      โดย ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

·     ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 

·     ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

      เป็นผู้แทนส่งมอบข้อเสนอการขับเคลื่อนคุณธรรม ให้แก่ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

·     รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับมอบข้อเสนอและกล่าวปิดงาน

 

การจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านคุณธรรมขององค์กรภาคีเครือข่าย “ตลาดนัดคุณธรรม”

วันที่ ๒ - ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 

โซนที่ ๑          นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

                       - สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อปวงประชา และพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๑๐

โซนที่ ๒          ยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม , ๑ ทศวรรษ บทเรียนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม และผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔  

โซนที่ ๓          การขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่าย  ๖ เครือข่าย  

                        - เครือข่ายภาครัฐ  : การนำเสนอผลสำเร็จและกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรต้นแบบคุณธรรม ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับองค์กร อำเภอ จังหวัด กระทรวง

                        - เครือข่ายภาคธุรกิจ : นำเสนอกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม ธรรมาภิบาล และ CSR ขององค์กร ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน

                       - เครือข่ายภาคประชาสัมคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน : นิทรรศการมีชีวิต ประเด็น “วิถีชีวิต ไทย สร้างวินัยคนในชาติ”  นำเสนอพื้นที่จำลองวิถีชีวิตในรูปแบบชุมชน บ้าน วัดโรงเรียน ศาสนสถานและมิติครอบครัว เด็ก เยาวชน และหน่วยงานส่งเสริมในพื้นที่

                       - เครือข่ายศาสนา :  นำเสนอกระบวนการแปลงหลักธรรม สู่การปฏิบัติของในมิติองค์กร ศาสนสถาน ชุมชน และบุคคลของเครือข่ายศาสนา ๕ ศาสนา

                       - เครือข่ายการศึกษา : นำเสนอกรณีตัวอย่างสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมทั้งระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาจาก ๔ ภูมิภาค

                       - เครือข่ายสื่อมวลชน : ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสื่อคุณธรรม รู้เท่าทันสื่อ กับศิลปิน ดารา ผู้ประกาศข่าวและ องค์กรด้านสื่อแขนงต่างๆ

โซนที่ ๔        องค์ความรู้ นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรม  นำเสนอสื่อ หนังสือ ชุดความรู้  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้าน การส่งเสริมคุณธรรม สำหรับดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค๊ด และรับเอกสารความรู้ด้านคุณธรรม (ฟรี)

โซนที่  ๕        ลานกิจกรรมสาระบันเทิง (เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และพื้นที่การเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย)

 

 

ประกาศเจตนารมณ์งานสมัชชาคุณธรรมครั้งที่ 10 Download PDF
ข้อเสนอเชิงนโยบายในเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 10  Download PDF
ปก Download PDF
คำนำ  Download PDF
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  Download PDF
สารบัญ  Download PDF
สารบัญตาราง  Download PDF
กรอบแนวคิดการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 Download PDF
คำสั่งคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 Download PDF