A- A A+

S 9625624

      ชูสวนมะลิเป็นสาขาที่ได้รับการประกันคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2561 ผู้บริหารเผยพร้อมผลักดันให้เป็น “องค์กรส่งเสริมคุณธรรม” ต่อไปในอนาคต วันที่ 26 กันยายน 2561  เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

S 9625624 S 2752523

พร้อมด้วยนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้รับเชิญให้เข้าร่วมรับฟังการประเมินผลรางวัล QA STAR ในโครงการรับประกันคุณภาพบริการ (QA) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตสาขาสวนมะลิ สังกัดกลุ่มเครือข่ายนครหลวง 1 สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในการนี้มีนายเอนก เลิศวนิชสุธา ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตสาขาสวนมะลิ เป็นผู้นำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการประเมิน และมีนายลือชัย ชัยปริญญา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย เป็นประธานในการพิจารณารางวัลดังกล่าวด้วย


การมอบรางวัลในโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันการพัฒนาบุคคลากร และปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบของธนาคารกรุงไทยในแต่ละแห่ง โดยได้นำหลักการพัฒนาคุณภาพควบคู่คุณธรรมตามแนวทาง“องค์กรส่งเสริมคุณธรรม”ของศูนย์คุณธรรม มาปรับใช้ใน 4 ด้าน ได้แก่

1.ด้านบุคลากร
2.ด้านคุณภาพงานและการให้บริการ
3.ด้านนวัตกรรม และ
4.ด้านสถานที่ 

ทั้งนี้ ก็เพื่อต้องการยกระดับภาพลักษณ์ของพนักงานธนาคารกรุงไทยทุกคนในด้านการให้บริการ ที่จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมมากยิ่งขึ้นในอนาคต  ภายใต้แนวทางการดำเนินงานหลักร่วมกัน คือ “FAST TO SMART”  
การประเมินผลรางวัล QA STAR

 

S 2752522 S 2752520
   
S 2752519 S 2752518

 

Exit

Moral Auditorlum