นายกฤษศญพงษ์ ศิริ
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการโดยตำแหน่ง
ดำรงค์ตำแหน่งตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๕๘ – ปัจจุบัน


เกิดเมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๓
ตำแหน่งปัจจุบัน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย (มจร.)พ.ศ. ๒๕๕๙
 • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๓๕
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๓๐
 • ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาลัยครูเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๒๘
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน ๒๐ พ.ย.๒๕๔๙- ๙ มี.ค.๒๕๕๐
ประวัติการรับราชการ
 • อธิบดีกรมการศาสนา ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ๔ พ.ย. ๒๕๕๓ – ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๖
 • รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๒ – ๔ พ.ย. ๒๕๕๓
 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๐ – ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๒
 • ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ๓ พ.ย. ๒๕๔๗ – ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๐
 • ศึกษาธิการอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๗

ENG Diary 01