A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

วันนี้ (๑๘ ม.ค.๖๖ ) นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรม ผู้แทนศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และนางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะได้เข้าหารือความร่วมมือการดำเนินงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดหนองคาย” ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 

เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ให้เข้ามามีบทบาทในการ ๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ๒) รวบรวมข้อมูลต้นทุนทางด้านคุณธรรม ความดี ในระดับบุคคล องค์กร พื้นที่จังหวัดหนองคาย และสนับสนุนกระบวนการทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทร บูชิตชน รองคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีความยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดหนองคาย” โดยจะมีการหารือต่อรูปแบบ เครื่องมือและรายละเอียดแผนการดำเนินงานด้านวิชาการต่อไป

 


ข่าวโดย กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter