A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวให้กำลังใจศึกษานิเทศก์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายการศึกษา และเพื่อพัฒนาสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทยให้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม” ระหว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ สาขาพระรามหก กรุงเทพมหานคร พร้อมเป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 80 คน

 

การอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พระอาจารย์วชิระ สุปภาโส ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงงานคุณธรรม อ.พงษ์นรินทร์ มนต์บุญเลี้ยง ประธานกลุ่มกัลยาณมิตร ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาแบบองค์รวม สถาบันอาศรมศิลป์ และผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม การระดมความคิดริเริ่มจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” เพื่อตัดสินใจเลือกประเด็นความดีมาทำโครงงาน และการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยมุ่งพัฒนาให้ครบทั้งองคาพยพ ทั้งนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา รวมไปถึงศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการสนับสนุนความสามารถของครู ในการชี้แนะ แนะนำ ปรึกษาหารือ วางแผนร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผลดี และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาที่วางไว้ และเพื่อให้ศึกษานิเทศก์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของการทำโครงงานคุณธรรม ให้มีทักษะในการเป็นที่ปรึกษา สามารถโค้ชครูผู้สอนในการนำโครงงานคุณธรรมมาบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้

 

 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม