A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

9 ธันวาคม 2565 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมเวทีบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "การสร้างและเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร" ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 180 คน อาทิ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ คณาจารย์และบุคลากร

 

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมในยุคดิจิทัล” โดยระบุว่า สังคมไทยยังมองเรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้ ทั้งที่รากฐานของการสร้างคุณธรรมคือการวัดเชิงพฤติกรรมที่สะท้อนผ่านพฤติกรรมที่ดีได้ ซึ่งสังคมไทยยังมีการเลี้ยงดูเด็กแบบเปรียบเทียบ ระบบการศึกษายังเน้นการท่องจำและการแข่งขัน ขาดการพัฒนา competency based และการ coaching ครูผู้สอน เรื่องคุณธรรมแม้ถูกบรรจุเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาจำนวนมากแต่ไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดการปฏิบัติได้ ดังนั้น จึงเน้นย้ำว่าการทำให้คุณธรรมจับต้องได้ต้องเกิดจากการปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิต (way of life) ให้ได้ โดยยกตัวอย่างแนวทางการพัฒนาคุณธรรมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น การเปลี่ยนกิจกรรม homeroom ให้เป็นกิจกรรมที่ฟังเสียงสะท้อนจากเด็ก (Reflection) ให้มากขึ้นในรูปแบบการตั้งคำถามอย่างง่าย เปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (mindset) ด้วยสุนทรียสนทนา การปรับหลักสูตรการสอนคุณธรรมที่เน้นกระบวนการแทรกเข้าไปในวิถีชีวิตประจำวันหรือผ่านกิจกรรมพัฒนาทักษะ Resilience ในสถานการณ์ปัญหาความท้าทายต่าง ๆ