A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

9 ธันวาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เข้าร่วมกิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล" (ประเทศไทย) International Anti-Corruption Day เพื่อร่วมแสดงจุดยืนการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย ณ ห้องนนทบุรี อาคาร 4 สำนักงานป.ป.ช. นนทบุรี

 

โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีนำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลในการผลักดันทางนโยบาย ออกกฎหมาย พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อไม่ให้เรื่องการคอร์รัปชันนี้ตกทอดเป็นมรดกบาปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอีกต่อไป เพราะเป็นความเสียหายที่ส่งผลร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ของประเทศ พร้อมฝากถึงภาคีเครือข่ายต้านทุจริตทุกท่าน ให้ตระหนักถึงความมีคุณธรรมจริยธรรม ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง และไม่พ่ายแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ ทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรที่พวกเราทำไม่ได้ ถ้าทุกคนร่วมใจกันลงมือทำ เพื่อร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ใสสะอาดต่อไป

 

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมในยุคดิจิทัล” โดยระบุว่า สังคมไทยยังมองเรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้ ทั้งที่รากฐานของการสร้างคุณธรรมคือการวัดเชิงพฤติกรรมที่สะท้อนผ่านพฤติกรรมที่ดีได้ ซึ่งสังคมไทยยังมีการเลี้ยงดูเด็กแบบเปรียบเทียบ ระบบการศึกษายังเน้นการท่องจำและการแข่งขัน ขาดการพัฒนา competency based และการ coaching ครูผู้สอน เรื่องคุณธรรมแม้ถูกบรรจุเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาจำนวนมากแต่ไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดการปฏิบัติได้ ดังนั้น จึงเน้นย้ำว่าการทำให้คุณธรรมจับต้องได้ต้องเกิดจากการปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิต (way of life) ให้ได้ โดยยกตัวอย่างแนวทางการพัฒนาคุณธรรมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น การเปลี่ยนกิจกรรม homeroom ให้เป็นกิจกรรมที่ฟังเสียงสะท้อนจากเด็ก (Reflection) ให้มากขึ้นในรูปแบบการตั้งคำถามอย่างง่าย เปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (mindset) ด้วยสุนทรียสนทนา การปรับหลักสูตรการสอนคุณธรรมที่เน้นกระบวนการแทรกเข้าไปในวิถีชีวิตประจำวันหรือผ่านกิจกรรมพัฒนาทักษะ Resilience ในสถานการณ์ปัญหาความท้าทายต่าง ๆ

 


ภาพและข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
••••••••••••••••••••••••••••••••
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter