A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม คณะเจ้าหน้าที่ และได้รับเกียรติจากนายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม ลงพื้นที่จัดเวทีประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานี

 

เพื่อยกระดับโมเดลเครือข่ายทางสังคมสู่จังหวัดคุณธรรมในพื้นที่ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2565) ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 8 เครือข่ายทางสังคม และคณะทำงานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมศรีวิชัย A โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีจ่าเอกพิรพร อุลิตผล วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีคณะทำงานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี แกนนำคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทีมวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 70 คน
.

ในเวทีประชุมหารือครั้งนี้ มี ดร.ศิริพร เพ็งจันทร์ หัวหน้าโครงการด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปี 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระยะ 3 ปี และนายอิทธิพร วันดี ได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนสำคัญแก่คณะทำงานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังฯโดยเน้นว่า ต้องยกระดับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทำงานใหม่ (New Paradigm Shift) ผ่านหลักสำคัญคือ 1) การเป็นนักยุทธศาสตร์ที่ดี มองคุณธรรมเป็นองค์รวม (Holistic Moral) 2) การเป็นโค้ชที่ดี เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนด้วยตัวเองตามบริบทของตน และ 3) การเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีเพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้วงกว้าง โดยคณะทำงานต้องชวนกัน คิดชวนกันทำและลงมือทำทันที

 

ด้าน นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวย้ำว่า เครือข่ายคุณธรรมชาวสุราษฎร์ธานีได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ตั้งแต่ปี 2563 มุ่งสู่เป้าหมาย “ชาวสุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” หวังให้จังหวัดเป็นต้นแบบโมเดล Moral City ตามรอยหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ ซึ่งจังหวัดมีผลงานโดดเด่นด้วยโมเดลอำเภอคุณธรรม การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งเมือง ในการขับเคลื่อนระยะต่อไปเป็นการขยายผลที่สอดรับกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2560-2570) และเป็นไปตามมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาคือ ให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นวาระของจังหวัด และให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง แชร์ โชว์ เชื่อมร้อยความดี ความสำเร็จของเครือข่ายทางสังคม เพื่อค้นหา ยกย่อง ชื่นชมให้คนดีมีที่ยืน พร้อมยกระดับเป็นพี่เลี้ยงและพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีพลังครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ โดยในอนาคตนานาประเทศต้องมาศึกษาเรียนรู้ดูงาน Moral City Model ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างแน่นอน
.
โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการจัดตั้งศูนย์ประสานงานส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเครือข่ายคุณธรรมทั้ง 8 เครือข่าย มีความยินดีพร้อมสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มพลัง ทางด้านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีความพร้อมในการรับเป็นที่ตั้งของศูนย์ฯ เพื่อเป็นหน่วยประสานงานกลางในการส่งเสริม เชื่อมโยง ทำกิจกรรม และขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับโมเดลเครือข่ายทางสังคมในการเป็นพี่เลี้ยงขยายผลสู่จังหวัดคุณธรรมในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเห็นด้วยกับโครงการเสริมหนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ประจำปี 2566 เพื่อให้เกิดการส่งเสริมคุณธรรมเชื่อมร้อยความดีต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ผ่าน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนกลไกคณะทำงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรม 2) สนับสนุนการจัดกิจกรรมกลางของเครือข่ายทางสังคม 3) กิจกรรมยกระดับ พัฒนาระบบพี่เลี้ยงของโมเดลเครือข่ายสู่การขยายผล และ 4) กิจกรรมการสื่อสาร สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัด สู่เป้าหมายความสำเร็จร่วม “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ต่อไป

 


เขียนข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ถ่ายภาพ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี / ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)