A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

15 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดเวทีประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย เพื่อยกระดับโมเดลเครือข่ายทางสังคมสู่จังหวัดคุณธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2566

 

ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2565)ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย คณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 13 เครือข่ายทางสังคม และคณะทำงานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
.

โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดประชุม มีนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานเครือข่ายชุมชนคุณธรรมและศิลปินพื้นบ้านคุณธรรม นายปรีชา พัวนุกูลนนท์ ประธานเครือข่ายศาสนา นายวัลลภ ไม้จำปา ประธานเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม นายกิตติ ทิศสกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรเครือข่ายคุณธรรมให้เกียรติเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 50 คน

 

นางสุภาพรรณ กล่าวว่า จังหวัดจังหวัดเชียงรายและภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 13 เครือข่ายได้ร่วมกับศูนย์คุณธรรมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน โดยร่วมกันจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 3 และมีมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายและข้อเสนอเชิงนโยบายที่สำคัญ คือ ให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดเชียงรายเป็นวาระของจังหวัด เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี และให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงและบริหารจัดการเครือข่ายคุณธรรมในจังหวัดที่เป็นเอกภาพ ข้อเสนอดังกล่าวนับเป็นข้อเสนอที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ทุกท่านต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดผลเชิงรูปธรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย บรรลุเป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมนั่นคือ “ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” พร้อมกับยกระดับโมเดลเครือข่ายทางสังคมสู่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่ภาคเหนือต่อไป
.
ในเวทีประชุมหารือครั้งนี้มี ผศ.ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย หัวหน้าโครงการด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปี 2565 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในระยะ 3 ปี และได้รับเกียรติจากนายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ให้แนวทางการขับเคลื่อนสำคัญแก่กลไกติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังจังหวัดเชียงราย เพื่อยกระดับโมเดลเครือข่ายทางสังคมสู่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมพื้นที่ภาคเหนือ

ด้าน นายยงจิรายุ กล่าวย้ำว่า “เครือข่ายต้องถักทอ ความดีต้องมีพื้นที่ยืน และจังหวัดต้นแบบต้องเดินนำเป็นพี่เลี้ยงให้กับเครือข่ายและจังหวัดอื่นๆ ผลักดันให้เกิด Model Moral City ขยายผลครอบคลุมทั่วประเทศ จึงต้องสร้างระบบมารองรับ สร้างคนดี และสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายความดีระหว่างกัน ซึ่งต้องมีศูนย์ประสานงานกลางเครือข่ายคุณธรรมของจังหวัด เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีพลังในการขับเคลื่อนสร้างสังคมความสุขคู่คุณธรรมต่อไป”

สำหรับผลการประชุมพบว่า ผู้แทนเครือข่ายต่างเห็นด้วยกับการจัดตั้งศูนย์ประสานงานส่งเสริมและขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ผ่านกระบวนการเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด มีองค์ประกอบที่ครอบคลุมทุกเครือข่ายทางสังคม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายยินดีให้พื้นที่เป็นที่ตั้งเพื่อการประสานงานและขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม รวมถึงเห็นด้วยกับโครงการเสริมหนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ประจำปี 2566 เพื่อให้มีกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม เชื่อมร้อยความดี ให้คนดี/ความดีมีพื้นที่ยืนอย่างต่อเนื่อง และขยายผลกระจายการรับรู้ทั่วทั้งจังหวัด ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกันบูรณาการ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่เห็นชัดและเป็นรูปธรรมจับต้องได้เป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่ภาคเหนืออย่างแท้จริงต่อไป

 

 


เขียนข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ถ่ายภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม