A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

25 ตุลาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าพบ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เพื่อเรียนเชิญเป็นองค์ปาฐกและมอบประกาศนียบัตร พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำคุณธรรม Moral Community Towards Sustainable Development Forum ณ ทำเนียบองคมนตรี

 

สำหรับหลักสูตรผู้นำคุณธรรม เป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคม 5 ภาคส่วน ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ของสถาบันวิทยากรคุณธรรม โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายผู้นำคุณธรรม (Moral Community) จำนวน 5 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายภาคสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคชุมชนประชาสังคม โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้น ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566

 


เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม