A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

17 ตุลาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเรียนเชิญเป็นองค์ปาฐก การเปิดฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำคุณธรรม Moral Community Towards Sustainable Development Forum ณ มูลนิธิชัยพัฒนา

 

สำหรับหลักสูตรผู้นำคุณธรรม เป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคม 5 ภาคส่วน ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ของสถาบันวิทยากรคุณธรรม โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายผู้นำคุณธรรม (Moral Community) จำนวน 5 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายภาคสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคชุมชนประชาสังคม โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในช่วง เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม นี้

 


เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม