A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 4/2565

 

โดยมีนายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุม มี ดร.ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประธานคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยให้เกียรติเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรมนำโดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และนางสาวจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 16 คน
.

ทั้งนี้ที่ประชุมได้แจ้งความคืบหน้าการเสนอร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) โดยมีแผนเข้าครม.และจัดเวทีแถลงแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ ภายในเดือนตุลาคม 2565 นี้ ฝ่ายเลขาฯ ได้ร่วมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 พร้อมร่วมกันจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนและเครื่องมือให้แก่ชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรมในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ และมีแผนนำแผนปฏิบัติการฯ (แผนระดับที่ 3) บรรจุไว้ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) พร้อมทั้งจัดเวทีสร้างการรับรู้และชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนให้แก่กลไกคณะอนุกรรมการระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง (19 กระทรวง) คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด (76 จังหวัด) และคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกรุงเทพมหานคร รวมทั้งองค์กรอิสระ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในส่วนกลาง ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
.

สำหรับแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 เป็นกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ สร้างสังคมไทยที่ปลอดการทุจริต เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในมิติด้านคุณธรรม มีเป้าหมายให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยมี 3 แผนย่อย ได้แก่ 1) การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม/ การทำความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 2) การพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกเพื่อการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม 3) การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
.

 


ข่าวโดย กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ภาพโดย กรมการศาสนา