A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

วันที่ 27-28 กันยายน 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดย ผศ.ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ และทีมวิชาการ จัดกระบวนการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาองค์กรคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม” โดยมีผู้แทนจากองค์กรภาคีเครือข่าย 5 องค์กร ประกอบด้วย 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 3) องค์การสะพานปลา 4) องค์การจัดการน้ำเสีย และ 5) โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ เข้าร่วมอบรมประมาณ 50 คน ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

ศูนย์คุณธรรม มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ได้พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์สู่การยกระดับคุณธรรมองค์กร สำหรับโครงการ “พัฒนาองค์กรคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม” จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้องค์กรที่มีความสนใจที่จะยกระดับคุณธรรมองค์กรอย่างเป็นระบบ ได้เรียนรู้แนวคิดมาตรฐานด้านคุณธรรม กระบวนการ เครื่องมือและเทคนิคสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร ที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงจากพลังบวก ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากร และการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
.
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวขอบคุณผู้แทนองค์กรที่เข้าร่วมการอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยกล่าวถึงกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมว่า “มาตรฐานคุณธรรม” เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร โดยมีแนวคิดสร้างมาตรฐานจากการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถใช้ได้กับทุกประเภทเครือข่าย หลักการสำคัญคือ มาตรฐานเป็นแนวทางสำคัญ (Guideline) มุ่งเน้นการวัดระดับใน 3 เรื่องหลักคือ ระบบ/กลไก การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ ไม่เป็นมาตรวัดที่แข็งตัว (No one size fits all) เป็นลักษณะ tailor made ที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของแต่ละองค์กร

 

 


เขียนข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม