A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

2 ก.ย.65 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ แนวทางการมีส่วนร่วมของเยาวชนกับกานป้องกันการทุจริต ภายใต้โครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของความประพฤติเป็นสุจริตชนคนสุจริต ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ และแนวทางการสร้างบ้านเมืองสุจริต รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมให้เป็นบรรทัดฐานการดำรงชีวิต ในวันที่ 2 ก.ย. 65 ณ ห้องจัดเลี้ยง หมายเลข 2-4 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร์ เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต" กล่าวว่า “ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต” เกิดขึ้นเพราะประเทศจะรุ่งเรืองบ้านเมืองต้องสุจริตเนื่องจากหากไม่มีความสุจริตในบ้านเมือง บ้านเมืองยากที่จะพัฒนาต่อไปได้

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า การปลูกฝังคุณธรรมที่ดี คือฝึกพฤติกรรมดีเรื่อย ๆ จะก่อเกิดพฤตินิสัยที่ดี และคุณธรรมไม่ใช่นามธรรม เป็นพฤติกรรม เป็นพลังบวก คือความดีงาม และคนที่ได้ประโยชน์คือเรา ครอบครัว คนรอบข้าง และเมื่อฝึกบ่อย ๆจะเกิด พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี นอกจากนี้ ศูนย์คุณธรรม ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อสร้างการรับรู้ บาทบาทภารกิจการขับเคลื่อนคุณธรรม ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใน 8 ประเด็น คือ การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม, การจิตสำนึกดี, การมีสำนึกรับผิดชอบ, การมีจิตสาธารณะ, ความมีวินัยและเคารพกฎหมาย, ความมีเหตุผล และการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างแกนนำในการขับเคลื่อนคุณธรรม ด้านความสุจริต ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ใน 4 ภูมิภาค จำนวนกว่า 200 คน

 


ภาพและข่าวโดย กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม