A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย และกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรมให้กับผู้บริหารและบุคลากรของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ (สำนักงานเสือใหญ่) กรุงเทพฯ

 

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ เป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้ารับการอบรม “ก้าวแรกสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมสำหรับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” ซึ่งจัดร่วมกันระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ไปเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ซึ่งหลังจากการอบรมครั้งนั้น มูลนิธิได้กลับไปประชุมและหารือร่วมกันระหว่างสมาชิกในองค์กร ซึ่งนำมาสู่การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 6 เรื่อง คือ 1. ความอดทน“สู้งาน 2. ความซื่อสัตย์สุจริต “โปร่งใส” 3. ความรับผิดชอบต่องาน 4. ความเอื้อเฟื้อ “แบ่งปัน” 5. จิตอาสา “ทำงานด้วยหัวใจ” 6. ความพอเพียง “ประหยัด

 

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมมาจากบ้านเด็กอ่อน 4 หลังของมูลนิธิ คือ บ้านสมวัย (ชุมชนคลองเตย) บ้านศรีนครินทร์ (ชุมชนกองขยะหนองแขม) บ้านแห่งความหวัง (ซอยอ่อนนุช 88 แยก 10) บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ) โดยการอบรมเริ่มจากการกล่าวถึงมาตรฐานด้านคุณธรรมในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดย นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย และการกล่าวถึงความคาดหวังและเป้าหมายในการอบรมโดย คุณศีลดา รังสิกรรพุม หรือครูต้อ ผู้จัดการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ซึ่งมุ่งหวังให้การอบรมครั้งนี้เสริมพลังให้กับบุคลากรในมูลนิธิให้มีพลังและทำงานได้อย่างมีความสุข

 

หลังจากนั้นอาจารย์ณัช มัศโอดี วิทยากรกระบวนการ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเริ่มจากให้ผู้เข้าร่วมทบทวนสิ่งที่ตนเองทำได้ดี และการนำเสนอผลจากแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมสำหรับองค์กร โดย นางสาวเปรมกมล สมใจ นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งแบบประเมินนี้ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ส่งให้บุคลากรของมูลนิธิประเมินตนเองก่อนวันอบรม เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในการวิเคราะห์ กำหนดมาตรฐานด้านคุณธรรม และจัดทำ (ร่าง) แผนการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดอบรมครั้งนี้ คือ ผู้เข้าร่วมสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม โดยนำคุณธรรมเป้าหมายที่มูลนิธิได้กำหนดไว้แล้ว 6 เรื่อง มาจัดทำ (ร่าง) แผนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เช่น กิจกรรมธนาคารขยะที่มุ่งเน้นสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเด็ก กิจกรรมธนาคารชีวิตที่ส่งเสริมการออมของผู้ปกครองเด็ก และทีมงานในชุมชน เพื่อให้มีเงินสำรองในการใช้จ่าย ซึ่งหลังจากการอบรมในครั้งนี้ทางมูลนิธิจะนำ (ร่าง) แผนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมไปประชุมในงานสัมมนาบุคคลากรก่อนดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป

 


ภาพและข่าวโดย กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย และกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม