A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม และ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนากรทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้แถลงผลการปฏิรูปประเทศฯ
 

ในส่วนของผลงานการปฏิรูปด้านคุณธรรม มีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานอนุกรรมการด้านวัฒนธรรม เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 (Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมฯ โดยมีผลการดำเนินงานสำคัญประกอบด้วย 1) พัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรม 5 ประการ 2) การถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ 204 แห่ง 3) การพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กร 4) การค้นหาบุคคล ชุมชน/องค์กร สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์ ที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่อง "รางวัลคุณธรรมอวอร์ด" 5) การศึกษากลไกการดำเนินงานระบบเครดิตสังคมในพื้นที่นำร่อง จำนวน 10 หมู่บ้าน (ครอบครัว)/ชุมชน/องค์กร

 


ภาพและข่าว: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)