A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

26 กรกฎาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม รวม 4 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์และลาออก ดังนี้

1. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. นางเมธินี เทพมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 65 เป็นต้นไป โดยผู้ได้รับตำแหน่งแทนนี้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว


ภาพและข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม