A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "หน่วยงานคุณธรรม" โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การเภสัชกรรม เข้าร่วมอบรมประมาณ 80 คน ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM MEETING
 

 การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมเกิดการรับรู้และเข้าใจแนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม "คุณธรรม คุณทำได้" กระบวนการขับเคลื่อนงานด้วยพลังบวก การสร้างและกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ การคิดดี การส่งต่อความดีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร โดยคณะทำงานฯ จะนำข้อมูล รูปแบบวิธีการและกระบวนการที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ ไปดำเนินงานและขยายผลต่อไป


ภาพและข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม