A- A A+

g2

18 ก.ค. 2561 
   นายสิน สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดอบรมหลักสูตรการสร้างโค้ชเพื่อการศึกษา และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา รุ่น 2 โดยมีดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนางสาวจินตนา  พลอยภัทรภิญโญ  ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ  (ป.ป.ช.)  ได้กล่าวทักทายและให้โอวาท 

  จัดในระหว่างวันจันทร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลส แอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ   โดยในปีนี้นอกจากจะพัฒนาและปลูกฝังค่านิยมสังคมไม่ทนต่อการทุจริต และสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ให้เป็นแกนนำด้านการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง  นำไปสู่การขยายผลต่อในอนาคตแล้ว  ยังมีการพัฒนาทักษะการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการขยายผลการทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงเผยแพร่ไปยังสังคมภายนอก นอกจากนี้ยังมีการอบรมการสร้างโค้ชเพื่อการศึกษา เป็นการอบรมครูเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานด้านความซื่อตรง และพัฒนาครูให้เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับนักศึกษาเมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน  มีแกนนำนักศึกษากว่า ๙๐ คน  ๑๓ มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: