A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการสำนักงาน กปร." รุ่นที่ 5 ขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING และการจัดจริง ณ ห้องประชุม 101 สำนักงาน กปร. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 60 คน สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต ในการปฏิบัติราชการ รวมถึงเพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมของสำนักงาน กปร. ปีพ.ศ.2566-2570
 

โดยวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "คุณธรรมสำคัญอย่างไรกับการทำงานและการดำเนินชีวิตเพื่อห่างไกลการทุจริต" ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM MEETING และในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม รับเชิญเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมระดมสมอง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมขององค์กร
.
การอบรมครั้งนี้เกิดผลสำเร็จคือ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และเข้าใจแนวคิด หลักปฏิบัติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลการป้องกันการทุจริตเพิ่มขึ้น สามารถต่อยอดความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาตนเองและถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ รวมถึงเกิดข้อมูล บทสรุปที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรม พ.ศ.2566-2570 ของสำนักงาน กปร. ต่อไป

 


 ภาพและข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม