A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์กรเครือข่ายทางสังคม 8 เครือข่าย จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “ 3 ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานความสำเร็จขององค์กรเครือข่ายคุณธรรม การประกาศยกย่องบุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม และการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานขององค์กรเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

การจัดงานฯ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล จำนวน 14 กองทุน มีพิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขององค์กรขยายผล การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพิ่มเติมจากปี 2563 ที่ประกาศเจตนารมณ์ 104 หน่วยงาน อีกจำนวน 48 หน่วยงานในปี 2565 และรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จากนั้นช่วงบ่าย เป็นเวทีเสวนา "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ปีชาวสุราษฎร์ธานีได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม" โดย นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.ศิริพร เพ็งจันทร์ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ นายยงจิรายุ อุปเสน จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง 8 เครือข่าย

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภาพรวม 3 ปี และทิศทางการขับเคลื่อนระยะต่อๆไปของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทีมวิชาการ และการแสดงพลังความร่วมมือของ 8 เครือข่ายประกาศมติสมัชชาคุณธรรมสุราษฎร์ธานี พร้อมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมแก่นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติโดยผู้แทนศูนย์คุณธรรม


นอกจากนี้ ยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรผู้สนับสนุนการจัดงาน จำนวน 54 หน่วยงาน และพิธีมอบโล่รางวัลบุคคลที่มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่องจากการคัดเลือกจากทุกภาคส่วนในจังหวัด จำนวน 26 ท่าน และบุคคลที่มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง จาก 8 เครือข่าย จำนวน 8 ท่าน องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 แห่ง จากนั้นนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวปิดงานผ่านระบบออนไลน์ การจัดงานครั้งนี้
มีผู้เข้าสนใจร่วมจำนวนกว่า 650 คน