A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์กรเครือข่ายทางสังคม 9 เครือข่าย จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “ 3 ปีแห่งความสำเร็จ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม : ชาวอยุธยา มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 ณ ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานความสำเร็จขององค์กรเครือข่ายคุณธรรม การประกาศยกย่องบุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม และการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานขององค์กรเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 


งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 3 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ได้รับเกียรติจาก นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ให้เกียรติบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จากนั้นมีพิธีการลงนาม เป็นลายลักษณ์อักษรในประกาศเจตนารมณ์ และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ร่วมกันจำนวน 60 หน่วยงาน ในปี 2565 และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติ มอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 9 คน และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม จำนวน 9 องค์กร และช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ 9 เครือข่าย ผ่านบูธนิทรรศองค์กรต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรม นอกจากนี้ โซน “ตลาดนัดคุณธรรม” ยังมีบูธนิทรรศการของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า 30 บูธ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณกว่า 900 คน


วันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖๕ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “3 ปีชาวอยุธยา ได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม” โดย นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต สุนทรวิกรานต์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้น หน่วยงานองค์กรเครือข่าย 9 เครือข่ายร่วมแสดงพลังความร่วมมือของทุกเครือข่ายที่จะผนึกกำลังขับเคลื่อนคุณธรรมระยะต่อไปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสรุปเป็นมติสมัชชาคุณธรรมพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีสาระสำคัญ 3 ข้อ ได้แก่

1) การผลักดันการขับเคลื่อนการส่งเสริมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นวาระโดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสำนักงานจังหวัดจัดทำแผนงาน โครงการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
2) ให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นศูนย์การการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
3) กำหนดให้วันที่ 4 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งต่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


โดยนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับมอบข้อเสนอของผู้แทน 9 เครือข่ายทางสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ โดยรองศาสตราจารย์ สุริยเดว ทรีปาตี เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไป จากนั้น นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวปิดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์