A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม นำโดย อาจารย์ชาตรี ลุนดำ พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี (CSR) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรในแหล่งเรียนรู้เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ระดับ COACH” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 120 คน จากองค์กรเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี พัทลุงและพิจิตร ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
 

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยกล่าวชื่นชมและรู้สึกยินดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในแหล่งเรียนรู้เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ระดับ COACH
.
การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรเครือข่ายชุมชนแหล่งเรียนรู้ ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมให้มีความพร้อมเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมระดับ COACH เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขยายผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัดคุณธรรมได้ รวมถึงเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ให้เกิดการเกื้อหนุนการทำงานระหว่างศูนย์คุณธรรม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ผ่านการบรรยายให้ความรู้เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมกับความผาสุกของชุมชน องค์กรและสังคม การเสวนาหัวข้อ “ต้นแบบคุณธรรม บทเรียนความสำเร็จจากประสบการณ์การทำงานของภาคีเครือข่าย” รวมถึงจัดศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้คุณธรรมต้นแบบเพื่อศึกษาแนวคิด รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม ในการฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ ประกอบด้วย 1) ภาคชุมชน/ประชาสังคม ณ ไร่สุขพ่วง 2) หน่วยงานภาครัฐ ณ เทศบาลเมืองจอมพล และ 3) องค์กรธุรกิจเอกชน ณ บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด โดยเกิดผลสำเร็จจากการอบรมคือ เกิดความร่วมมือและความเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่เข้ารับการอบรม รวมถึงเกิดกลุ่มแกนนำวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมระดับ COACH ที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนขยายผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม โดยใช้ฐานแหล่งเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม