A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย และองค์กรเครือข่ายทางสังคม 13 เครือข่าย จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “3 ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย : ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัยใส่ใจส่วนรวม” ในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานความสำเร็จขององค์กรเครือข่ายคุณธรรม การประกาศยกย่องบุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม และการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานขององค์กรเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดเชียงราย
 

โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงาน กล่าวสาระสำคัญว่า จังหวัดเชียงรายได้ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2565 มีการขยายผลไปสู่ระดับชุมชน องค์กร อำเภอและเกิดอำเภอคุณธรรมต้นแบบครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอ ทำให้จังหวัดเชียงรายได้รับการประกาศยกย่องจากกระทรวงมหาดไทยเป็นจังหวัดที่มีกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมโดดเด่น ประจำปี 2564 เป็น 1 ใน 5 จังหวัดทั่วประเทศ รู้สึกดีใจที่ทุกเครือข่ายร่วมผนึกกำลังให้ความสำคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมความดีในทุกช่วงวัยให้เป็นวิถีชีวิต หากทุกคนมีคุณธรรมในจิตใจจะทำให้จังหวัดของเราเป็นเมืองน่าอยู่ เป็นเมืองคนดี มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กัน ซึ่งกลไกเครือข่ายและคณะทำงานต้องทำหน้าที่ขับเคลื่อนขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ 4 จังหวัดเชียงรายพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้จังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

 

ในงานมีการบรรยายพิเศษ“การขับเคลื่อนมติสมัชชาคุณธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมใช้แนวคิด Honey Bee ในการทำงาน เน้นการเอาความดีมาโชว์ แชร์ เชื่อม เสมือนกับผึ้งที่ตอมเกสรดอกไม้จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง และเกิดเป็นรังผึ้งที่สร้างผลผลิตคือน้ำหวานอันบริสุทธิ์ โดยทำการแปรรูปคุณธรรมให้จับต้องได้ ซึ่งก็คือพฤตินิสัยที่ดี ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในบริบทใดก็ยังแสดงพฤตินิสัยที่ดีเช่นเดิม สำหรับการขับเคลื่อนมติสมัชชาคุณธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ทำงานกับจังหวัดเชียงรายได้เกิดการรวมกลุ่มของเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงรายจำนวนมากที่ร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรม แม้ปีหน้าศูนย์คุณธรรมจะไม่ได้เข้ามาเต็มตัว แต่เชียงรายต้องไปต่อด้วยตนเอง โดยนำแนวคิดครอบครัวพลังบวกมาเป็นแกนหมุน สร้างกลไกและระบบนิเวศคุณธรรม สถาบันการศึกษาจับมือกับชุมชน ศาสนา สถานที่ทำงานและสื่อ ทำให้เกิดศูนย์การเรียนรู้วิจัยชุมชน มีศูนย์บริหารคุณธรรมส่วนกลางประจำจังหวัด ร่วมสร้างหอเกียรติยศสำหรับคนดี คนเก่ง คนกล้า โดยมีวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ภาคีเครือข่ายร่วมกันทำให้เกิดเชียงรายเมืองคุณธรรม และเป็นพี่เลี้ยงขยายผลให้แก่จังหวัดอื่นๆ

 

นอกจากนี้ในงานยังมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที “3 ปีชาวเชียงรายได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม” การนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ 13 เครือข่าย มีการจัดแสดงนิทรรศการการส่งเสริมคุณธรรม “ตลาดนัดคุณธรรม” ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีการนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภาพรวม 3 ปี และทิศทางการขับเคลื่อนระยะต่อไปของจังหวัดเชียงราย พร้อมส่งมอบมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ต่อนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และส่งมอบข้อเสนอต่อ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้แทนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ มีการประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงรายขององค์กรขยายผลจำนวน 58 องค์กร มีกิจกรรมประกาศยกย่อง เชิดชู บุคคลผู้มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง ชุมชนต้นแบบและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมในจังหวัดเชียงราย และจัดทำหอเกียรติยศ (Hall of fame) ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มครอบคลุมทั้ง 13 เครือข่ายทางสังคม โดยมีบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้ารับรางวัลจำนวน 32 ราย ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม 3 แห่ง องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม จำนวน 42 แห่ง

 

มี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงความสำคัญและแนวคิดการค้นหายกย่อง เชิดชู บุคคลองค์กรที่มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง “คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ทางสังคม”

 

นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานผลการจัดงานและผลการคัดเลือกบุคคล องค์กรคุณธรรม มีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้มอบรางวัลบุคคลผู้มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมดังกล่าว และได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวให้กำลังใจเครือข่ายคุณธรรมและปิดงาน มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 800 คน

 

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 


เขียนข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ถ่ายภาพ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย