A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.พิสมัย ประชานันท์ และดร.คคนางค์ ช่อชู จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรในแหล่งเรียนรู้เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ระดับ COACH” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 120 คน จากองค์กรเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษและร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ อาคารพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางแสงเพชร ลำไธสง วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม โดยมี นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยกล่าวชื่นชมและขอบคุณทีมวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ให้เกียรติรับเป็นผู้ดำเนินโครงการครั้งนี้ พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์และภาพรวมแผนการดำเนินงานสำคัญของโครงการฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรเครือข่ายชุมชนแหล่งเรียนรู้ ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมให้มีความพร้อมเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมระดับ COACH เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขยายผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัดคุณธรรมได้ รวมถึงเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ให้เกิดการเกื้อหนุนการทำงานระหว่างศูนย์คุณธรรม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง
.
การอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม การทบทวนต้นทุนขององค์กรส่งเสริมคุณธรรม การบรรยายให้ความรู้เรื่อง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพของวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมระดับ COACH รวมถึงจัดศึกษาดูงานเครือข่ายองค์กรธุรกิจคุณธรรม ณ อุทยานไม้ดอก เพลาเพลิน เพื่อศึกษาแนวคิด รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม ในการฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ โดยเกิดผลสำเร็จจากการอบรมคือ เกิดความร่วมมือและความเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่เข้ารับการอบรม รวมถึงเกิดกลุ่มแกนนำวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมระดับ COACH ที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนขยายผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม โดยใช้ฐานแหล่งเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
.

 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม