A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

วันนี้ (16มิถุนายน2565) จังหวัดพังงา โดยสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดพังงา จัดเวทีสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม จังหวัดพังงา ให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด 116 แห่ง และชุมชน 127 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 243 แห่ง จำนวนกว่า 250 คน ณ โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา

 

ศูนย์คุณธรรมสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้นำโดยนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมฯ กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโดยนางสาวอุไรวรรณ แดงงาม วัฒนธรรมจังหวัดพังงา และได้รับเกียรติจาก นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรและชุมชนคุณธรรมในจังหวัดพังงา ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมในจังหวัดต่อไป

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ฝากเน้นย้ำ ขอให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ต่อพี่น้องประชาชนผู้รับบริการจากทุกภาคส่วนของราชการ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนองค์กร ชุมชนให้เป็นรูปธรรมจากที่ทำอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ขอให้ทุกคนคิดดี ทำดี สังคมก็จะดี ถ้าเราไม่ช่วยกันสังคมก็จะดีไม่ได้เช่นกัน


การประชุมครั้งนี้ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร ชุมชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมการขยายผลสู่จังหวัดคุณธรรมต่อไป