A- A A+

IMG 6882

      รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่าศูนย์คุณธรรม สนับสนุนโครงการและนโยบายของนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ที่จะเฟ้นหาแพทย์ ที่มีอุดมการณ์ และอยู่ในดวงใจของประชาชน โดยประชาชนเป็นผู้สะท้อนมาตามพื้นที่แต่ละแห่ง แต่ละจังหวัด

โครงการนี้จึงเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับแพทย์ที่กำลังปฏิบัติงาน อันที่จริง แพทย์ทุกคนกำลังทำงานด้วยความเสียสละ เกือบจะทั้งชีวิตที่ทุ่มเท ศูนย์คุณธรรมจึงขอชื่นชม เป็นพลังกาย พลังใจให้กับแพทย์ทุกท่าน แม้ว่าอาจจะยังไม่ได้รับการสะท้อนกลับจากประชาชน เพื่อเป็นหมอในดวงใจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจต่อไป ส่วนตัวอยากให้โครงการนี้ของ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดขึ้นสม่ำเสมอทุกปีเพื่อความทั่วถึง และหากเป็นไปได้ สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากเสียงประชาชน อยากให้ทีมลงพื้นที่เพื่อดูการปฏิบัติงาน ขออนุญาตเพื่อเก็บภาพแห่งความดี มาเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนวิชาชีพได้ทุกวิชาชีพ ภาระกิจศูนย์คุณธรรม มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คนดี ได้รับการชื่นชมในทุกๆ วิชาชีพ เรามีหน้าที่สร้างพลเมืองคุณธรรมในระดับชาติ ไปจนถึงระดับอาเซี่ยน ดังนั้น วิชาชีพแพทย์ จะเป็นวิชาชีพแรกๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำสม่ำเสมอทุกปี ผมเชื่อว่า เส้นทางชีวิตของแพทย์จนกลายเป็นแพทย์ที่ประชาชนไว้วางใจ เป็นแพทย์ในดวงใจประชาชน ย่อมมีหัวใจแห่งการให้และสำนึกแห่งความรับผิดชอบในชีวิตของผู้ป่วย แพทย์ในดวงใน ๗๗ จังหวัด จะเป็นหัวใจสำคัญที่จะส่งเสริมให้โครงการดีๆ ที่มีลักษณะเช่นนี้ ได้เกิดขึ้นตามมมา โครงการนี้จึงเป็นต้นแบบที่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ทำโครงการดีๆ และหวังว่าจะกระตุ้นให้สภาวิชาชีพอื่นๆ เกิดความงดงามเช่นนี้ ด้วยการฟังเสียงจากประชาชน เป็นพื้นที่แห่งการยกย่องคนดี ศูนย์คุณธรรมพร้อมที่จะสนับสนุนคนดีให้มีที่ยืนในสังคมต่อไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า โครงการ “แพทย์ในดวงใจ ๗๗ จังหวัด” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิชาชีพ จริยธรรมของแพทย์ ส่งเสริมพัฒนาการทางวิชาการ การศึกษา ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการแพทย์ไทย โดยร่วมกับศูนย์คุณธรรม หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อพัฒนามาตรฐานทางการแพทย์สู่ระดับสากล ซึ่งที่ผ่านมาแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินการเฟ้นหาแพทย์ดีเด่นที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติหลายโครงการ และโครงการ “แพทย์ในดวงใจ ๗๗ จังหวัด” จะเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีศักยภาพของแพทย์ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทย

ด้าน นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นพันธกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ คือ การส่งเสริมสามัคคีธรรม และจรรยาบรรณแพทย์ของสมาชิก อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกวิชาชีพแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ความสำคัญในการวางรากฐาน พัฒนาและเสริมความเข้มแข็งในการให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการรักษาผู้ป่วย และยังสร้างการรับรู้ที่ดีต่อสังคม ให้เห็นบทบาทหน้าที่ของแพทย์ เพื่อสร้างความศรัทธาให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะได้รับการดูแลรักษาสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากแพทย์ทุกคน แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้ทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเฟ้นหาแพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่รัก ไว้ใจง่าย และเชื่อมั่นในสายตาของประชาชนในจังหวัด โดยที่ประชาชน ๗๗ จังหวัด จะได้มีส่วนร่วมเสนอชื่อแพทย์ในดวงใจในจังหวัดของตนผ่านสื่อต่างๆ ที่กำหนด และแพทย์ในดวงใจที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละจังหวัดจะได้รับการเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมคุณธรรมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่แพทย์ สร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเผยแพร่ประสบการณ์ ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ “แพทย์ในดวงใจ” ผ่านโครงการเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของแพทย์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “แพทย์ในดวงใจ ๗๗ จังหวัด” เพื่อให้คนดีได้รับการชื่นชมต่อไป

     สำหรับประชาชนที่สนใจเสนอชื่อแพทย์ในดวงใจ สามารถส่งไปรษณียบัตรไปที่โครงการ “แพทย์ในดวงใจ ๗๗ จังหวัด” เลขที่ ๒ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้นที่ ๔ ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ หรือเข้า Application Doctor in my Heart, Scan QR Code ฯลฯ ทั้งนี้เริ่มเสนอชื่อแพทย์ในดวงใจประชาชนทั้ง ๗๗ จังหวัดได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยพิจารณาจากตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ.

 

ข่าวโดย นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์

กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและรณรงค์ทางสังคม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๓๑๓

 

IMG 6841

IMG 6859

 

 

IMG 6873

IMG 6892