A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2565/24-05-65/2 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

นที่ 20-21 พฤษภาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดอุดรธานี นำโดย ผศ.พิศมัย ธารเลิศ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพองค์กรต้นแบบสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม" โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จากองค์กรเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วน ประมาณ 90 คน ณ อุทยานแห่งชาติภูฝอยลม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายกระดับกลไกเครือข่ายใน จังหวัดคุณธรรม (จังหวัดอุดรธานี) ให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณธรรมและเฝ้าระวัง แจ้งเตือนการทุจริตในสังคม (Whistle Blower) รวมถึงพัฒนาองค์กรต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการเผยแพร่ขยายผลได้ ผ่านการบรรยายให้ความรู้เรื่อง บทบาทการเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม การทบทวนต้นทุนคุณธรรมตนเอง การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social media การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การสร้างแบรนด์ (Brand) ทางสังคม การแสดงละครคุณธรรม การตั้งปณิธานความดี โดยเกิดผลสำเร็จจากการอบรมคือ เกิดการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และความร่วมมือระหว่างองค์กรเครือข่ายชุมชนที่เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมต่อไป

 


ภาพและข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

{gallery}/News-PR-2565/24-05-65/2{/gallery}