A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมเสวนา เรื่อง “การเสริมสร้างวินัยและรักษาจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเชิงบูรณาการ” ในกิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม และวินัยข้าราชการ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี

ตลอดงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ให้ผู้เข้าร่วมรับชม โดยกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คุณธรรม ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการทั้งในรูปแบบ on-site และ virtual exhibition เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ การส่งเสริมคุณธรรม กระบวนการส่งเสริมและประเมินผลการนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ในองค์กร และ Mobile Application “Moral Touch” โฉมใหม่ สัมผัสพลังบวกในตัวคุณ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด์โหลดได้ทั้ง Android และ IOS

 

สำหรับช่วงท้าย เป็นกิจกรรมศึกษาดูงานออนไลน์ การเรียนรู้ตามรอยพระยุคบาท : เศรษฐกิจพอเพียง (การปฏิบัติหน้าที่ราชการ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการปฏิบัติงาน)

 

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมุมมองและแง่คิดในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การรักษาวินัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ

 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ โดย ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ