A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2565/11-05-65 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม และได้รับเกียรติจากนายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม

จัดประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ 8 เครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2565) ณ ห้องประชุมศรีวิชัย B โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 150 คน
.
โดยมีนายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจากนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ซึ่งได้กล่าวเปิดการประชุมและให้กำลังใจผู้แทนภาคีเครือข่ายว่า ขอเป็นกำลังใจให้ทุกเครือข่ายร่วมสร้างคนดี พฤติกรรมดี สังคมที่ดี ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแต่ความดีงามอยู่ในทุกพื้นที่ โดยทางจังหวัดจะร่วมสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประชุมครั้งนี้ 8 เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ระดมความเห็นร่วมกันพิจารณารูปแบบการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 เนื้อหาข้อมูลวิชาการ การถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรม “3 ปีชาวสุราษฎร์ได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม” องค์กรขยายผล การคัดเลือกบุคคลและองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ควรค่าแก่การยกย่อง และการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำเข้าสู่เวทีสมัชชาคุณธรรมฯ โดยมีกำหนดการจัดงานสมัชชาคุณธรรมฯ ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย A-D โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “3 ปี การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานี : เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม”
.
ด้าน นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนเรื่องราวของคุณธรรมเพราะว่าแต่ละเครือข่ายเห็นความสำคัญ เห็นคุณค่า และพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกัน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมไปในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเครือข่ายสุราษฎร์ธานีต้องการให้มีศูนย์ประสานงานการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ทำให้เห็นถึงความตั้งใจในการพัฒนาต่อยอด และพร้อมที่จะร่วมกันนำมติสมัชชาคุณธรรมผลักดันเข้าสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืนสืบไป จึงขอขอบคุณเครือข่ายทุกท่านเป็นอย่างมาก
.
ทั้งนี้ 8 ครือข่ายสุราษฎร์ธานี มีความยินดีและพร้อมบูรณาการความร่วมมือ ทั้งด้านทรัพยากร องค์ความรู้ การจัดนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การเข้าร่วมงาน อาหารและเครื่องดื่มภายในงาน ซึ่งถือเป็นการเกื้อหนุนการทำงานซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างมีพลังในภาพรวมของเครือข่ายและจังหวัด มุ่งสู่คุณธรรมเป้าหมายร่วม “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ให้คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม กระจายสู่วงกว้างในระดับจังหวัดและระดับสังคมต่อไป

 


เขียนข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ถ่ายภาพ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี


{gallery}/News-PR-2565/11-05-65{/gallery}