A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2565/21-04-65/1 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมหารือการจัดทำแนวทางและเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

ในฐานะฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม นำโดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และนักวิชาการกลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมฯ โดยมีนายอนุชา หะระหนี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ มีนายธนพล พรมสุวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นางสาววาสนา เพ็งสะและ ผู้อำนวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน


การดำเนินการประชุมในครั้งนี้ฝ่ายเลขาฯ ได้ร่วมกันจัดทำแนวทางและเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ 2 ที่มุ่งเน้นให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น ผ่านดัชนีคุณธรรม 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาและกตัญญู มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามและประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม การทำความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย พัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกเพื่อการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม

โดยมีการพิจารณาแนวทางและเกณฑ์การประเมินฯ ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ ใช้มิติทางวัฒนธรรมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมในการจัดทำเกณฑ์ ด้วยการประเมินกระบวนการพัฒนาและการดำเนินการตามแผน โดยผลสำเร็จของการเป็นชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ต้องสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี มีองค์ความรู้ มีการพัฒนายกระดับขีดความสามารถในการให้คำปรึกษา เผยแพร่และเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดขยายผลในระดับจังหวัดและภูมิภาค ทั้งนี้ฝ่ายเลขาฯ จะนำร่างเกณฑ์การประเมินฯ ดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรมเพื่อพิจารณารับรองและประกาศใช้ต่อไป


ข่าวโดย กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ภาพ โดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม


{gallery}/News-PR-2565/21-04-65/1{/gallery}