A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

17 มีนาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ดร.ชาญชัย ชัยสุโกศล และคณะนักวิจัย หารือความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการรับรององค์กร


ส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่ร่วมพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรมกับศูนย์คุณธรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564

 

ดร.ชาญชัย ชัยสุโกศล อธิบายถึงแนวคิดองค์กรคุณธรรมที่แบ่งตาม 5 เฉดสี คือ สีแดง สีเหลือง สีส้ม สีเขียว และสีทีลหรือสีเทอร์ควอยซ์ โดยองค์กรแต่ละเฉดสีมีชุดคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กรที่ต่างกันไป ซึ่งแนวคิดนี้จะนำมาใช้ในการพัฒนากระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม และทดลองดำเนินการร่วมกับองค์กรนำร่อง

 

กระบวนการรับรององค์กรคุณธรรมประกอบไปด้วยกระบวนการหลัก คือ 1. พัฒนาเกณฑ์คุณธรรมตามแนวคิดององค์กร 5 สี ที่อยู่บนหลักของการรวมคนทุกกลุ่มและความยั่งยืน (inclusiveness and sustainability) 2. การกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการตรวจประเมิน 3. การประเมินตนเอง 4. การลงพื้นที่เยี่ยมประเมิน 5. การวิเคราะห์ผลเพื่อยกย่องเชิดชู 6. การถอดบทเรียน

 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นความหลากหลายของคนในองค์กรตามช่วงวัยและชุดประสบการณ์ ซึ่งควรนำมาพิจารณาในกระบวนการทดลองประเมินตนเองของบุคลากร และทางบริษัทยินดีร่วมเป็นองค์กรนำร่องนำกระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรมไปใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป

 


ภาพและข่าว: กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย


 

Exit