A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2565/23-02-65/2 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

21 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และนางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม รับเชิญเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

ผ่านระบบออนไลน์ Webex และการจัดอบรมจริง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีบุคลากรจากกองบริหารการสาธารณสุข เข้าร่วมการอบรมประมาณ 70 คน
.
สำหรับกองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) ที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์รคุณธรรมต้นแบบ ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กบรส. ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) วางรากฐานการส่งเสริมคุณธรรม 2) สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม และ 3) ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ/กิจกรรม เกิดผลสำเร็จด้านการดำเนินงาน คือ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมผ่านแกนหนุนคุณธรรมและพัฒนาต่อยอดสู่เครือข่ายคุณธรรมภายนอกองค์กร บุคลากรมีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น รวมถึงได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิชาการคลิปวีดิทัศน์การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและระดับกระทรวงสาธารณสุข โดยมีปัจจัยแห่งความสำเร็จประกอบด้วย 1) ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญ สนับสนุนการดำเนินงานและเป็นแบบอย่างที่ดี 2) มีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 3) บุคลากรภายในองค์กรมีความตระหนักและให้ความร่วมมือ และ 4) มีเครือข่ายคุณธรรม เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
.
โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และคณะ ร่วมบรรยายสร้างความตระหนักถึงวิถีการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน คือ ต้องขับเคลื่อนด้วยความสุข 3 ระดับ (สุขจากการได้/ สุขจากการให้/ สุขจากการปล่อยวาง) โดยยึดหลักเกณฑ์การเป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม 5 ข้อ คือ 1) มีหลักคุณธรรมที่ยึดถือร่วมกัน (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู) 2) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 3) มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน 4) ส่งผลกระทบต่อสังคมภายนอก และ 5) มีความมุ่งมั่น เพื่อเป้าหมายให้เกิดความยั่งยืน พร้อมให้แนวทางการพัฒนา ต่อยอด ขยายผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร และให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่อง กระบวนการส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม ในการร่วมกันพัฒนายกระดับกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน


ภาพและข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม


{gallery}/News-PR-2565/23-02-65/2{/gallery}