A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2565/11-02-65/2 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ รับเชิญเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "ยกระดับ อ.ส.ค. ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565

ผ่านระบบออนไลน์ Webex และการจัดอบรมจริง ณ ห้องประชุม 1 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีบุคลากร อ.ส.ค. จากสำนักงานส่วนกลาง (1 แห่ง) และส่วนภูมิภาค (4 แห่ง) เข้าร่วมการอบรมประมาณ 150 คน
.
โดยมี นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวเปิดการอบรม และมอบนโยบายเรื่อง การพัฒนาองค์กรคุณธรรม มุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจให้เห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนงาน รวมถึงให้กำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อร่วมกันพัฒนาชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ภายใต้แนวคิด "รู้และรับผิดชอบ ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องธรรมาภิบาล"
.
ในการนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้บรรยายหัวข้อ แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม "คุณธรรม คุณทำได้" โดยกล่าวถึง กระบวนการขับเคลื่อนงานด้วยพลังบวก การสร้างและกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ การคิดดี การส่งต่อความดีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร การนำหลักการทำงานแบบ Honey Bee Model ไปใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน รวมถึงการนำเครื่องมือมาตรฐานด้านคุณธรรมมาใช้เพื่อประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาองค์กรคุณธรรม
.
สำหรับการอบรมภาคบ่าย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และคณะ ร่วมบรรยายเรื่อง มาตรฐานด้านคุณธรรม การคืนข้อมูลผลจากแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมสำหรับองค์กร พร้อมจัดกิจกรรม workshop กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดยคณะทำงาน อ.ส.ค. จะนำข้อมูล รูปแบบวิธีการและกระบวนการที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ ไปดำเนินงานและขยายผลต่อไป

 


ภาพและข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม


{gallery}/News-PR-2565/11-02-65/2{/gallery}