A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการสุขภาพบริการทางการแพทย์ ด้วยวิธีการคัดเลือกผ่านระบบ QR code จากทุกสาขาอาชีพสายงานด้านอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและการแพทย์ครบวงจร ที่เข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. คาดการณ์และวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรม ความต้องการกำลังคน สมรรถนะที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ และบริการทางการแพทย์เพื่อเสนอต่อรัฐบาล

2. ผลักดันให้มีหลักสูตรหรือชุดฝึกอบรมที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ และบริการทางการแพทย์

3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนากำลังคนด้านบริการสุขภาพ และบริการทางการแพทย์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มอบหมายในการนี้ ในการประชุมคราวแรกให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่ประธาน