A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2565/04-02-65/1 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และคณะทำงานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังจังหวัดเชียงราย จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกเสริมพลังแบบบูรณาการ ในคณะทำงานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม

และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปาเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 45 คน
.
นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าจังหวัดเชียงรายได้ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเห็นความสำเร็จที่มาจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทั้ง 13 เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณคณะทำงานติดตามประเมินผลฯ ทุกท่านที่เป็นกลไกการขับเคลื่อน ถือเป็นส่วนสำคัญในการเสริมพลังกับส่วนราชการที่เรียงร้อยเป็นภาพเดียวกัน และมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างเชียงรายเมืองคุณธรรม ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม นับเป็นความร่วมมืออย่างเข้มแข็งทำให้การขับเคลื่อนคุณธรรมเกิดความยั่งยืนจนกลายเป็นวิถีชีวิต
.
ในเวทีวันนี้ได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และระดมสมองทำแผนแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงรายให้เกิดความยั่งยืน โดยมีอาจารย์อิทธิพร วันดี วิทยากร และนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำกระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลไก ทำให้คณะทำงานเกิดพลังมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบกลไกสู่การเปลี่ยนแปลง พร้อมหนุนใจเพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์คนดีหัวใจอาสาให้เติบโตเป็นต้นแบบแก่สังคม โดยมุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายคนดีขยายไปทั่วทั้งจังหวัด นำนวัตกรรมความดีไปโชว์ แชร์ เชื่อมในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัด และส่งต่อสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ตั้งเป้าให้จังหวัดเชียงรายเป็นพี่เลี้ยงให้จังหวัดอื่นๆ ต่อไป


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ


{gallery}/News-PR-2565/04-02-65/1{/gallery}