A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2564/24-12-64/1 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และ 8 ภาคีเครือข่ายทางสังคม

ร่วมหารือเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม ปีที่ 3 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุม CD โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
.
นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 8 เครือข่าย ในการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ได้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วน เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมภาพรวมทั้งจังหวัดตามคุณธรรมเป้าหมาย มีกลไกขับเคลื่อนและกลไกการติดตามขยายผลอย่างเป็นระบบ มีเครื่องมือองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนคุณธรรมของกลุ่มเครือข่าย และมีการถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเครือข่ายภายในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเข้มข้น เพื่อให้การขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
.
โดยได้รับเกียรติจาก นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วม มีการจัดกระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวทาง การขับเคลื่อน และแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการกำหนดเป้าหมาย สู่ความสำเร็จในเชิงพฤติกรรม ในการสร้างจิตสำนึก “วินัย” และการเสริมสร้าง “จิตสำนึกสาธารณะ” “การเห็นแก่ส่วนรวม” และ “การเป็นคนดี” ภายใต้คุณธรรมหลัก รวมกัน “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความพร้อมก้าวเข้าสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบในปีที่ 3 มีตัวอย่างชุมชนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีเครื่องมือในการขยายผล เป็นต้นแบบให้กับสังคมอย่างเข้มแข็ง แต่ยั่งยืนต่อไป
ด้าน นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวถึงการประชุมหารือภาคีเครือข่ายทางสังคมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อน จังหวัดคุณธรรม “จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ปีที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การ ขับเคลื่อนกลไกเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีของ 8 เครือข่าย เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เกิดการผนึกกำลังบูรณาการ ทั้งทรัพยากร องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกื้อหนุนการทำงานซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีพลัง มีความเข้มแข็งในภาพรวมของเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
.
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม มีทั้ง 8 ภาคีเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายศาสนา เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายสาธารณสุขและอาสาเพื่อสังคม เครือข่ายเด็กและเยาวชน และเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วม 103 หน่วยงาน จำนวนกว่า 153 คน

 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม


{gallery}/News-PR-2564/24-12-64/1{/gallery}