A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2564/17-12-64 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 9 ภาคีเครือข่ายทางสังคม

ร่วมหารือเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ปีที่ 3 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอยุธยาแกรนด์ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
.
การหารือครั้งนี้ มีวัตถุประเพื่อผลักดันให้งานคุณธรรมเป็นวาระสำคัญในการดำเนินงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นการสร้างการรับรู้แบบองค์รวมในการขับเคลื่อนทั้งคุณธรรมเป้าหมายและคุณธรรมที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมพลัง (Empowerment) การขับเคลื่อนแก่คณะทำงานเครือข่ายควบคู่กับการเสริมหนุนความรู้ การถอดบทเรียน การติดตามประเมินผล และการรวบรวมข้อมูลคุณธรรม เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างเครือข่าย และสร้างความตระหนักถึงบทบาทของเครือข่ายที่มีส่วนเสริมหนุนเครือข่ายอื่น นอกจากนี้ ยังร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์กระบวนการค้นหา ยกย่องเชิดชูบุคคล หน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการยกย่องพฤติกรรมด้านคุณธรรม 5 ด้าน (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู) รวมถึงยกย่ององค์กร/ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรมที่โดดเด่น เพื่อสร้างการรับรู้ และขยายผลต่อไปในอนาคต
.
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม กล่าวว่า การดำเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดคุณธรรม มีการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาคุณธรรมร่วมกันของแต่ละเครือข่าย โดยได้กำหนดเป้าหมายสู่ความสำเร็จเชิงพฤติกรรม ได้แก่ “ชาวอยุธยา มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” มีการจัดตั้งกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมระดับจังหวัด 9 เครือข่าย โดยแต่ละเครือข่ายคุณธรรมต่างก็นำเอาสาระสำคัญจากประกาศเจตนารมณ์มาขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปสู่ความสำเร็จ ทั้งนี้ เน้นย้ำเรื่อง การร่วมแรงร่วมใจของ 9 ภาคีเครือข่ายทางสังคม เพื่อผลักดันและพัฒนาต่อยอด ขยายผลส่งเสริมคุณธรรมความดีให้แก่บุคคล องค์กร และเครือข่ายต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
.
ด้าน นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมบูรณาการด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น และมีการจัดอบรมส่งเสริมวิทยากรคุณธรรมในระดับโค้ช การขับเคลื่อนกิจกรรมความดีผ่านเวทีสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเสริมหนุนกลไกติดตามเสริมพลังเพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจการทำงานของเครือข่าย การจัดทำข้อมูลเครือข่าย พร้อมทั้งได้มีการถอดบทเรียนชุมชน องค์กรต้นแบบ 50 แห่ง และได้มีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ในระยะต่อไป โดยได้รับความสนใจจาก 9 ภาคีเครือข่ายทางสังคม ได้แก่เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของรัฐ, เครือข่ายศาสนา, เครือข่ายภาคการศึกษา เด็กและเยาวชน, เครือข่ายสื่อมวลชน, เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน, เครือข่ายประชาสังคม, เครือข่ายองค์กรชุมชน, เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายการเกษตร เข้าร่วม 59 หน่วยงาน จำนวนกว่า 85 คน


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม


{gallery}/News-PR-2564/17-12-64{/gallery}