A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2564/04-12-64/3 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001
ศูนย์คุณธรรม ประกาศเจตนารมณ์ “องค์กรคุณธรรม” พร้อมรณรงค์ ส่งเสริม ให้องค์กรตระหนักในความรับผิดชอบและมีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้ คุณธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” และเป็นพลังสำคัญของการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยพลังบวก

.
3 ธันวาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม, นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม, นางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี ผู้จัดการสำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและ
สื่อสารสนเทศ, คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และบุคลากรศูนย์คุณธรรม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน “องค์กรคุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์คุณธรรม ห้องประชุม 1 ชั้น 16 และทางระบบ Zoom เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์และเจตจำนงในการปฏิบัติ และดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายใต้คุณธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”
.
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า ในตัวของคนหนึ่งคนมีหลายสถานะ ไม่ว่าจะเป็นสถานะความเป็น พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง หรือเพื่อน แต่ไม่ว่าจะด้วยสถานะใดก็ตาม “ความดี” ที่มีจะติดตัวแต่ละคนไปตลอด อีกทั้ง ในมุมของบทบาทภารกิจที่ชาวศูนย์คุณธรรมกำลังร่วมทำอยู่นั้น ถือเป็นงานที่ยาก และ
ท้าทาย เพราะเรากำลังจะทำให้สังคมนี้เป็นสังคมที่มีคุณธรรม การเข้าไปสนับสนุน ผลักดัน พัฒนาให้องค์กรหลายๆ แห่งเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงานสมัชชาคุณธรรม งานอบรมหลักสูตรออนไลน์ต่างๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้ หรือแม้กระทั่งงานด้านวิชาการ งานวิจัย และงานหลังบ้านอย่างระบบไอที ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวศูนย์คุณธรรมที่ร่วมกันขับเคลื่อน โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาเราเจอกับสถานการณ์โควิด-19 แต่ก็ยังสามารถทำให้หลายๆ แห่งร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมต่อไปได้แม้จะไม่ได้ลงพื้นที่ หรือพบปะกัน ซึ่งเหล่านี้สะท้อนถึงพลังบวกที่เกิดขึ้นจากตัวเราทุกคนภายใต้บทบาทภารกิจที่ท้าทายกับการ
ขับเคลี่อนงานด้านคุณธรรมด้วยการใช้หลักของฮันนี่บีโมเดล คือการใช้พลังบวกในการขับเคลื่อนซึ่งกันและกัน
.
รศ.นพ.สุริยเดว ยังกล่าวให้กำลังใจและขอบคุณคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ที่ได้สร้างกิจกรรม และขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมขึ้นภายทั้งในองค์กรและนอกองค์กร ทำให้บุคลากรเกิดพลังบวก มีการชื่นชม ยกย่องกัน เติมพลังบวกให้กันและกันผ่านกิจกรรมต่างๆ เกิดเป็นความเข้มแข็งภายในออกสู่ภายนอก จนเกิดเป็นองค์กรคุณธรรม ซึ่งเชื่อว่า เมื่อคนในองค์กรมีความสุข ก็ยิ่งจะท้อนได้ชัดเจนว่าองค์กรนี้เป็น “องค์กรคุณธรรม” อย่างแท้จริง
.
ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการยกย่องเชิดชูบุคลากรศูนย์คุณธรรมที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยให้บุคลากรศูนย์คุณธรรมร่วมกันเสนอรายชื่อร่วมกัน ได้แก่ พฤติกรรมด้านความพอเพียง คือ นางสาววรรณา โอจ้า กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม, พฤติกรรมด้านความมีวินัย คือ นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า กลุ่มงานวิจัยและระบบพฤติกรรมไทย, พฤติกรรมด้านสุจริต คือ นางสุมาลี เจริญมินตร์ งานตรวจสอบภายใน และนางกนกพร แสนพลเมือง กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร, พฤติกรรมด้านจิตอาสา นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร และนายบุญญานนท์ ศรีโท กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ รวมทั้งประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรของศูนย์คุณธรรม ผู้มีจิตอาสาให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจากสถานการณ์โควิด-19 ให้ได้เข้าถึงระบบการรักษาของสาธารณสุข คือ นางสาวจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
.
นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอกิจกรรมใหม่ ชื่อว่า “ความดีมีพื้นที่ยืน” โดยการแจกสมุดบันทึกความดีให้กับบุคลากรของศูนย์คุณธรรมได้สะสมแต้มความดีในแต่ละด้าน ทั้งด้านความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา หรือคุณธรรมด้านอื่นๆ เพื่อให้ ความดี/คนดี ได้มีพื้นที่ยืน เกิดเป็นกำลังใจในการทำความดี และยกย่อง ชื่นชมสานสัมพันธ์ระหว่างกันภายในองค์กร และปิดท้ายด้วย กิจกรรมตลาดนัดปันสุข โดยเปิดพื้นที่ให้ชาวศูนย์คุณธรรมร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กัน ไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ โดยรายได้จากการขายส่วนหนึ่งนำเข้ากองทุนให้กับคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ต่อไป
.
สำหรับการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในครั้งนี้ ถือเป็นข้อตกลงในการถือปฏิบัติของบุคลากรศูนย์คุณธรรมร่วมกัน เพื่อให้คุณธรรมนำการพัฒนา ใช้หลักคุณธรรมในการดำรงชีวิต บุคลากรในองค์กรเกิดจิตสำนึก และพฤติกรรมที่ดีงาม เพื่อการอยู่ร่วมกัน สมาชิกในองค์กรมีความสุขเพิ่มขึ้นในการทำงาน เกิดการเรียนรู้และรับการพัฒนาตนเองบนฐานคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และขยายผลไปสู่เครือข่ายคุณธรรมต่อไป


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม


{gallery}/News-PR-2564/04-12-64/3{/gallery}