A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2564/04-12-64/1 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001


วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 3/2564

โดยมี ศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน เป็นประธานการประชุมฯ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 30 คน ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566-2570
.
ทั้งนี้ แผนฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ในหลักธรรมของศาสนา วิถีประเพณีและชีวิตวัฒนธรรมไทย และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นคุณค่าหลักและนำการพัฒนาในสังคมไทย ด้วยการเป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมทางวัฒนธรรมเป็นหลัก ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง ประเด็นพลังทางสังคม และประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติและบริหารการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ
.
โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น คนไทยและสังคม นำคุณธรรมมาเป็นคุณค่าหลักนำการพัฒนา ดำรงชีวิต วิถีชุมชน และการดำเนินงานของหน่วยงาน/องค์กร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการขับเคลื่อนคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญส่งเสริมให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมี 3 แผนย่อยในการขับเคลื่อน ได้แก่ แผนที่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม/การทำความดี แผนที่ 2 การจัดวางระเบียบกติกา (ชีวิตและสังคม) สร้างกลไกร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และแผนที่ 3 การเรียนรู้ปลูกฝัง/ฝึกฝนและพัฒนาคน และการพัฒนาระบบการส่งเสริมคุณธรรม ผ่านดัชนีคุณธรรม 5 ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” และหวังผลให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
.
การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปรวบรวมความเห็นของอนุกรรมการฯ เพื่อไปปรับปรุงแผนฯ ให้เกิดความสมบูรณ์รอบด้านและครอบคลุมตามเป้าหมายต่อไป


ข่าวและภาพโดย กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)


{gallery}/News-PR-2564/04-12-64/1{/gallery}