A- A A+

 สมมนานวตกรรมเยาวชน 180918 0045 

  รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี แพทย์ผู้เชียวชาญด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่ย และ ว่าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ให้เกียรติบรรยายพิเศษ “มองไปข้างหน้า...การพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน” ชวนผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนประถศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา สังกัด สพฐ. เอกชน กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สมมนานวตกรรมเยาวชน 180918 0045 สมมนานวตกรรมเยาวชน 180918 0041
 สมมนานวตกรรมเยาวชน 180918 0038  สมมนานวตกรรมเยาวชน 180918 0057

ชมภาพงานเพิ่มเติม >> 

หน่วยงานที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน มูลนิธิ สมาคม องค์กรที่ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน เปลี่ยนการสอนความรู้แบบท่องจำ เป็นส่งเสริมจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจ ย้ำ “เรามีหน้าที่สร้างหัวใจแห่งจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับเด็กก่อนสร้างเด็กเก่ง” ด้าน นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงที่มาการจัดสัมมนาวิชาการ “สังเคราะห์นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน” ว่า ศคธ. ได้ดำเนินโครงการ “โรงเรียนคุณธรรมนำสู่นวัตกรรมสังคม” เพื่อค้นหานวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชน เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมด้านคุณธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย ใน ๔ ภูมิภาค โดยประสานความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมขึ้น ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ผลจากการดำเนินการสามารถค้นหานวัตกรรมแก้ไขปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชน จำนวน ๔๔ นวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดและยกระดับการแก้ไขปัญหาที่มุ่งส่งเสริมคุณธรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนศคธ. จึงได้จัดสัมมนาวิชาการเพื่อถอดความรู้นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และคัดเลือกนวัตกรรมแก้ไขปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชน มาเป็นกรณีศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ จำนวน ๓ นวัตกรรม จาก ๔๔ นวัตกรรม มานำเสนอนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาและปลูกฝังบ่มเพาะคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้กับเด็กและเยาวชน ได้แก่ กรณีศึกษาปัญหาเด็กติดเกมส์ โดย โรงเรียนวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาปัญหาเด็กใช้ยาเสพติด โดย โรงเรียนบางดีวิทยาคม จังหวัดตรัง กรณีศึกษาปลูกฝังวินัยและความรับผิดชอบ โดย โรงเรียนบ้านคลองอุดม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนของสังคมร่วมกันต่อไป

 

ข่าวโดย นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์

กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและรณรงค์ทางสังคม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)


เอกสารประกอบการประชุม

Download PDF
หนังสือ พัฒนาเด็กด้วยพลังบวก (I am I have I can)  โดย  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

Download PDF
แนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน   โดย นางสาววรวรรณ พลิคามิน   ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม   
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

การปลูกฝังวินัย และความรับผิดชอบ ร.ร. บ้านคลองอุดม

 

https://youtu.be/XLwFjbW9RPo