A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2564/29-11-64/5 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมฯ ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มูลนิธิธรรมดี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 13” 9 มหามงคล ตามรอยพ่อ ศึกษาเรียนรู้ป่าหาย น้ำแห้ง ดินเลว สู่วิถีพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากผู้บริหารภาคีเครือข่ายในการจัดโครงการ หน่วยงานภายในจังหวัดเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ อาทิ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และประธานมูลนิธิธรรมดี คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา ซึ่งโครงการนี้ได้คัดเลือกครู อาจารย์จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ และผู้ที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน

โครงการตามรอยพระราชาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการการออกแบบกิจกรรมให้ความรู้ สามารถถ่ายทอด “ศาสตร์พระราชา” ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ เกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สู่กระบวนการถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ด้วยบอร์ดเกม โดยสอดแทรกการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมการถ่ายทอดศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ของตนต่อไป โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 

 1. ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกของประเทศไทย จากทั้งหมด 6 แห่ง จากผืนดินที่สิ้นความอุดมสมบูรณ์ ขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร ซ้ำยังเกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรงในบริเวณตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม โดยปัจจุบัน "เขาหินซ้อน" ได้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างเต็มเปี่ยมเช่นในอดีตอีกครั้ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จทอดพระเนตรเห็นสภาพที่แร้นแค้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2522 จึงทรงคิดหาแนวทางในการแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพสกนิกร โดยนำวิชาการหลายแขนงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในลักษณะผสมผสาน จากนั้นเป็นต้นมา แผ่นดินที่แห้งผากก็กลับมามีชีวิตชีวาพลิกฟื้นสู่ความอุดมสมบูรณ์ จนกลายเป็นศูนย์ศึกษาตัวอย่างต้นแบบที่ยังมีประโยชน์แก่ราษฎรทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยมี คุณเกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทีมงาน บรรยายให้ความรู้ผ่านฐานกิจกรรม ดังนี้

- ฐานกิจกรรมที่ 1 สมุนไพรมหัศจรรย์ต้านโรค ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง เรียนรู้การเพาะกล้า “ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรรสขม สร้างภูมิต้านโควิด-19 เรียนรู้การแปรรูป “กระชายขาว” สมุนไพรฟีเวอร์ สู่เครื่องดื่มยอดฮิตในยุคโควิด-19
- ฐานกิจกรรมที่ 2 พัฒนาชุมชน พัฒนาอาชีพ ณ ศิลปาชีพบ้านพ่อ เรียนรู้และชมสาธิตการทอเสื่อกก การตีมีด การปลูกพืชต่างๆ
- ฐานกิจกรรมที่ 3 นั่งรถรางชมวิถีเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่เน้นการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีการแบ่งเป็นพื้นที่น้ำ พื้นที่ดิน เพื่อทำนาปลูกข้าว ปลูกพืชไร่นานาพันธุ์ และพื้นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ในอัตราส่วน 30:30:30:10 เป็นหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

2. กิจกรรมถอดบทเรียนด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ โดย อาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย และ ดร.สุมณี ปิ่นเวหาส์ วิทยากรจิตอาสานักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย
2.1 Game of our Nation : Vision & Values สอดแทรกคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
2.2 Interactive Board : 9 ตามรอยนวัตกรรมของพ่อ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล
2.3 Interactive Board : The King's Journey Learn English an Example of an Invention เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากหนังสือชุด King Bhumibol Adulyadej of Thailand ต่อยอด สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมจากกิจกรรมตามรอยพระราชา

 

3. กิจกรรม Mind Spa เปิดหัวใจสู่การเรียนรู้ โดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และประธานมูลนิธิธรรมดี

 

4. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “อาชีพแห่งอนาคต” โดย ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา ผู้อำนวยการสถาบันคิดใหม่ นักวิชาการอิสระและสุดยอดนักนวัตกรรมทางความคิด

 

5. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ถอดรหัสพระอัจฉริยะภาพในหลวงรัชกาลที่ 9” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 

โดยคณะครูอาจารย์และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ ประสบการณ์ แรงบันดาลใจ และมีความประทับใจเป็นอย่างมากในการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกับได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการตามรอยพระราชา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนคนรุ่นหลังได้เข้าใจและเข้าถึง “ศาสตร์พระราชา” อันทรงคุณค่า และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเดินหน้าสานต่อปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในอนาคตต่อไป

 


เขียนข่าวและภาพข่าว : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)


{gallery}/News-PR-2564/29-11-64/5{/gallery}