A- A A+

 

S 38862891

 

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ณ ตึกสันติไมตรี โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง 4 กระทรวง และผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ร่วมประชุมหารือการทำงานร่วมเพื่อบูรณาการงานทรัพยากรที่มีการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม

การบูรณาการความร่วมมือฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคนควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นคนดี ก่อนคนเก่ง โดยจำเป็นต้องเกิดการเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษาฯ ในกระบวนการสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีมาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงอาชีวะที่ต้องตอบสนองความต้องการของตลาด ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนให้มีทักษะตามศตวรรษที่ 21 ผ่านการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับเด็กในทุกระดับ ส่วนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีทุนเดิมคือ ชุมชนคุณธรรม มีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่สามารถใช้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน รวมกันการออกแบบการเรียนที่ทันสมัย แตกต่าง และเหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคโควิด-19 โดยมีมติร่วมที่ทุกกลุ่มจะให้น้ำหนักสำคัญกับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยพลังบวก และคุณธรรม ทั้งนี้ การบรูณาการของทั้ง 4 กระทรวง เป็นการออกแบบงานร่วมกันเพื่อสร้างเยาวชนของชาติตามแผนชาติด้านการพัฒนาศักยภาพคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ต่อไปในอนาคต