A- A A+

S 38994941 
วันที่ 12 กันยายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์  มีการแถลงข่าว “โครงการประกวดรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน : ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ระดับชาติ”  ประจำปี 2562 ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน 

โดยมี ม.ร.ว.ปรีดียาธร  เทวกุล   ประธานสถาบันป๋วย  อึ๊งภากรณ์  นายสมพร  ใช้บางยาง ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   และผู้แทนองค์กรที่ร่วมจัด  คือ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ  เครือข่ายสวัสดิการชุมชน  คณะอนุกรรมการส่งเสริมองค์กรสวัสดิการชุมชนฯ  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์   ป๋วย  อึ๊งภากรณ์    

S 38994951

 

ม.ร.ว.ปรีดียาธร  เทวกุล   ประธานสถาบันป๋วยฯ กล่าวว่า   การจัดประกวดรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน :   ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ระดับชาติ  ประจำปี 2562   เป็นการจัดประกวดปีที่  4   โดยจะเปิดรับสมัครองค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศที่มีผลงานดีเด่นด้านการดูแลคุณภาพชีวิตคนใน ชุมชน  ตามแนวคิด “คุณภาพแห่งชีวิต  ปฏิทินแห่งความหวัง  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ของ อ.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์  มาพิจารณาร่วมกับลักษณะของระบบสวัสดิการชุมชน   โดยกำหนดประเภทของรางวัลในปีนี้  จำนวน  10  ประเภท  คือ 1.ด้านการสร้างครอบครัวอบอุ่น (ทุกช่วงวัยและเพศสภาพ) ให้มีคุณภาพชีวิต และคุณค่าในสังคม 2.ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษา ดูแล ป้องกัน สุขภาวะในชุมชน  3.ด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนและการเรียนรู้  เพื่อการเติบโตเป็นคนดี และมีคุณภาพ 4.ด้านการพัฒนาอาชีพ ทั้งในระดับครัวเรือน กลุ่มและชุมชน และการแก้ปัญหาหนี้สิน  5. ด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์พลังงาน  การจัดการขยะการจัดการและฟื้นฟูภัยพิบัติ 6.ด้านการจัดการ  จัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยพอเพียงต่อการดำรงชีพ  7.การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ  8. ด้านการบริหารจัดการกองทุนที่ดี และมีธรรมาภิบาล 9.ด้านผลงานการจัดสวัสดิการชุมชนแบบองค์รวม หลายมิติ สามารถเชื่อมโยง/บูรณาการทรัพยากรจากหลากหลายแหล่งเพื่อแก้ไขปัญหาของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และ 10. ด้านการฟื้นฟูระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกลุ่ม และภาคี นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น  และสังคม

 

นอกจากนี้ในงานแถลงข่าวดังกล่าว  ยังมีพิธีลงนามความบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  เครือข่ายสวัสดิการชุมชน   และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  โดยมีผู้แทนองค์กรทั้ง 4 ร่วมลงนาม  ซึ่งในบันทึกความร่วมมือ ศูนย์คุณธรรม จะทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ เครื่องมือให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน ในมิติด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล และการเชื่อมโยงเครือข่ายสวัสดิการชุมชนกับเครือข่ายคุณธรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาสังคมคุณธรรมระดับพื้นที่ในการสร้างสังคมให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

 


 

 ที่มา ข่าวสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)